Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca danych osobowych użytkowników i czytelników magazynu Obzoroff (dalej - Polityka prywatności) dotyczy wszystkich informacji zamieszczonych na stronie internetowej w Internecie pod adresem: https://obzoroff.info (zwane dalej Witryną), które użytkownicy i administracja portalu mogą otrzymywać o Vas podczas korzystania z zasobu (w tym dane osobowe podczas rejestracji gościa, adresy e-mail pozostawione w komentarzach do artykułów wysyłanych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza opinii).

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji opublikowanych na stronie internetowej Obzoroff oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejsze Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych w nim określone; w przypadku braku zgody na te warunki, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z opublikowanych informacji i Strony jako całości.

Podczas kopiowania treści (tekst, obrazy, filmy itp.) Na dowolną inną stronę internetową, sieć społecznościową, osobisty blog lub inne zasoby zewnętrzne w Internecie, użytkownik musi podać link do źródła: https://obzoroff.info .

Ogólna polityka prywatności

 • 1.1. W ramach niniejszej Polityki dane osobowe Użytkownika oznaczają:
 • 1.1.1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik podaje o sobie niezależnie w trakcie korzystania z Witryny, w tym dane osobowe Użytkownika. Informacje obowiązkowe są oznaczone w specjalny sposób w przewidzianych do tego polach. Inne informacje są przekazywane przez użytkownika według jego własnego uznania.
 • 1.1.2. Dane, które są automatycznie przekazywane do administracji Witryny w trakcie korzystania z niej za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, dane cookie, informacje o przeglądarce Odwiedzającego (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do usług), techniczne charakterystyka używanego przez ciebie sprzętu i oprogramowania, data i godzina dostępu do usług, adresy żądanych stron i inne podobne informacje.
 • 1.2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko portali https: //.obzoroff.info i jego mirrory z prefiksem „www”. Zasób sieciowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne w czasopiśmie obzoroff.info.
 • 1.3 Operatorem danych osobowych do celów niniejszej Polityki jest International Medical Information Journal Obzorofoff Info

Przetwarzanie informacji o użytkownikach strony Obzoroff

 • 2.1 Witryna gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania czytelników Witryny, komentarze użytkowników dotyczące publikacji Dziennika Obzorofoff lub wykonania umów i umów z Użytkownikiem, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo przewiduje obowiązkowe przechowywanie danych osobowych przez okres określony przez prawo.
 • 2.2. Nasza strona przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
 • 2.2.1. Ustanawianie informacji zwrotnych z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, wniosków dotyczących korzystania z Witryny, świadczenie usług związanych z konsultacjami, przetwarzaniem wniosków i wniosków od Użytkownika.
 • 2.2.2. Potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych przekazane przez użytkownika.
 • 2.2.3. Zapewnienie Użytkownikowi witryny skutecznej informacji i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Witryny.

Warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników i ich przekazywania stronom trzecim

 • 3.1. W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest jego poufność, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób. Korzystając z niektórych usług, Użytkownik zgadza się, aby pewna część jego danych osobowych stała się publicznie dostępna.
 • 3.2. Operator ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:
 • 3.2.1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania.
 • 3.2.2. Przeniesienie jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z określonej usługi lub wykonania konkretnej umowy lub umowy z Użytkownikiem.
 • 3.2.3. Przeniesienie jest przewidziane w przepisach rosyjskich, międzynarodowych lub innych mających zastosowanie w ramach procedury ustanowionej prawem.
 • 3.3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych za pomocą jakichkolwiek środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez takich narzędzi. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą federalną 27.07.2006 nr 152-ФЗ „O danych osobowych” oraz przepisami ustawy federalnej 07.02.2017 nr 13-ФЗ.
 • 3.4. Operator podejmie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

Obowiązki stron

 • 4.1. Użytkownik strony https://obzoroff.info musi:
 • 4.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Witryny.
 • 4.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
 • 4.2 Operator (administracja strony Obzoroff) jest zobowiązany:
 • 4.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 • 4.2.2. Zapewnij przechowywanie poufnych informacji w tajemnicy, aby nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani ujawniać w żaden inny możliwy sposób przesyłanych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności.
 • 4.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.
 • 4.2.4. Zablokuj dane osobowe związane z danym Użytkownikiem od momentu żądania lub prośby Odwiedzającego lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu w celu ochrony praw podmiotów prywatnych informacji na okres weryfikacji w przypadku ujawnienia fałszywych informacji lub nielegalnych działań.

Odpowiedzialność użytkownika i administracji witryny

 • 5.1 Administracja strony Obzorofoff, która nie wypełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
 • 5.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
 • 5.2.1. Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.
 • 5.2.2. Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację witryny.
 • 5.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.

Rozstrzyganie sporów między stronami

 • 6.1. Przed złożeniem wniosku do sądu z roszczeniem w sprawie sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem strony a administracją strony obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).
 • 6.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach reklamacji.
 • 6.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie przekazany do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacji Rosyjskiej.
 • 6.4. Obecne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między użytkownikiem a administracją witryny.

Dodatkowe warunki

 • 7.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.
 • 7.2. Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu opublikowania w Witrynie, chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.
 • 7.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności powinny być zgłaszane przez admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Aktualna polityka prywatności jest dostępna na stronie pod adresem: https://obzoroff.info/ contact-us /. Dla mieszkańców Europy, którzy korzystają ze strony Obzorofoff, należy przeczytać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) i zaakceptować warunki lub odmówić korzystania z naszej witryny.
Obzoroff