Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca danych osobowych Użytkowników i czytelników magazynu Obzoroff (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszystkich informacji zamieszczonych w serwisie internetowym pod adresem: https://obzoroff.info (dalej jako Serwis), które użytkownicy i administracja portalu mogą otrzymywać o Tobie podczas korzystania z zasobu (w tym dane osobowe podczas rejestracji odwiedzającego, adresy e-mail pozostawione w komentarzach do artykułów, przesłanych pocztą elektroniczną lub poprzez formularz zwrotny).

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Witrynie Obzoroff oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejszą Politykę i określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych; w przypadku braku zgody na te warunki, Użytkownik musi powstrzymać się od wykorzystywania opublikowanych informacji i całej Witryny.

W przypadku kopiowania treści (tekstu, obrazów, wideo itp.) Do jakiejkolwiek innej witryny, sieci społecznościowej, osobistego bloga i innych zasobów zewnętrznych w Internecie, Użytkownik musi podać link do źródła: https://obzoroff.info.

Ogólna polityka prywatności

 • 1.1. W ramach niniejszej Polityki dane osobowe Użytkownika oznaczają:
 • 1.1.1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik podaje o sobie samodzielnie w procesie korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe Użytkownika. Wymagane informacje są oznaczone w specjalny sposób w przeznaczonych do tego polach. Pozostałe informacje Użytkownik podaje według własnego uznania.
 • 1.1.2. Dane, które są automatycznie przekazywane do administracji Serwisu w trakcie korzystania z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, dane z plików cookie, informacje o przeglądarce Odwiedzającego (lub innym programie, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do usług), techniczne charakterystyka sprzętu i oprogramowania, z którego korzystasz, data i godzina dostępu do usług, adresy żądanych stron i inne podobne informacje.
 • 1.2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko portali https://obzoroff.info i jego mirrory z przedrostkiem „www”. Zasób sieciowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne w magazynie obzoroff.info.
 • 1.3. Operatorem danych osobowych na potrzeby niniejszej Polityki jest International Medical Information Journal Obzoroff Info

Przetwarzanie informacji o użytkownikach strony Obzoroff

 • 2.1. Serwis zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania czytelników Serwisu, komentarzy Użytkowników do publikacji Dziennika Obzoroff lub wykonania umów i umów z Użytkownikiem, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawodawstwo przewiduje obowiązkowe przechowywanie danych osobowych przez okres określony prawem.
 • 2.2. Nasza strona przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
 • 2.2.1. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z Serwisu, świadczenie usług związanych z konsultacjami, rozpatrywanie wniosków i wniosków od Użytkownika.
 • 2.2.2. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 • 2.2.3. Zapewnienie Użytkownikowi witryny skutecznej informacji i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Witryny.

Warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników i ich przekazywania osobom trzecim

 • 3.1. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego podania przez Użytkownika informacji o sobie w celu ogólnego dostępu nieograniczonej liczbie osób. Korzystając z niektórych usług, Użytkownik zgadza się, że określona część jego danych osobowych staje się publicznie dostępna.
 • 3.2. Operator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim w następujących przypadkach:
 • 3.2.1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania.
 • 3.2.2. Przeniesienie jest niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z określonej usługi lub wykonania określonej umowy lub umowy z Użytkownikiem.
 • 3.2.3. Przeniesienie jest przewidziane przez rosyjskie, międzynarodowe lub inne obowiązujące prawo w ramach procedury określonej przez prawo.
 • 3.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą federalną z dnia 27.07.2006 lipca 152 r. nr 07.02.2017-FZ „O danych osobowych” oraz przepisami ustawy federalnej z dnia 13 lutego XNUMX r. nr XNUMX-FZ.
 • 3.4. Operator podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

Obowiązki stron

 • 4.1. Użytkownik witryny https://obzoroff.info musi:
 • 4.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 • 4.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
 • 4.2 Operator (administracja strony Obzoroff) jest zobowiązany:
 • 4.2.1. Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 • 4.2.2. Zapewnienia, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawały, nie wymieniały, nie publikowały ani nie ujawniały w żaden inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności.
 • 4.2.3. Podejmij środki ostrożności, aby chronić poufność danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.
 • 4.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu kontaktu lub wezwania Gościa lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych na okres weryfikacji w przypadku ujawnienia niedokładnych informacji lub działań niezgodnych z prawem.

Odpowiedzialność użytkownika i administracji witryny

 • 5.1 Administracja strony Obzorofoff, która nie wypełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
 • 5.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
 • 5.2.1. Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.
 • 5.2.2. Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację witryny.
 • 5.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

Rozstrzyganie sporów między stronami

 • 6.1. Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją Serwisu, konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
 • 6.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o wynikach rozpatrzenia reklamacji.
 • 6.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie przekazany do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacji Rosyjskiej.
 • 6.4. Aktualne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

Dodatkowe warunki

 • 7.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.
 • 7.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.
 • 7.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać pocztą elektroniczną admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Aktualna Polityka Prywatności jest zamieszczona na stronie pod adresem: https://obzoroff.info/ contact-us /. Dla mieszkańców Europy, którzy korzystają ze strony Obzorofoff, należy przeczytać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) i zaakceptować warunki lub odmówić korzystania z naszej witryny.