Privātuma politika

Šī privātuma politika žurnāla Obzoroff lietotāju un lasītāju personas datiem (turpmāk - Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, kas ievietota tīmekļa vietnē internetā: https://obzoroff.info (turpmāk tekstā Vietne), kuru lietotāji un portāla administrācija var saņemt par Vas resursa izmantošanas laikā (Ieskaitot personisko informāciju, reģistrējot apmeklētāju, e-pasta adreses, kas atstātas komentāros rakstiem, kas nosūtīti pa e-pastu vai caur atsauksmju veidlapu).

Jebkuras Obzoroff vietnē ievietotās informācijas izmantošana nozīmē lietotāja beznosacījuma piekrišanu šai politikai un tajā norādītajiem viņa personiskās informācijas apstrādes nosacījumiem; ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, Lietotājam vajadzētu atturēties no publicētās informācijas un vietnes izmantošanas.

Kopējot saturu (tekstu, attēlus, video utt.) Uz jebkuru citu vietni, sociālo tīklu, personīgo emuāru vai citu ārēju resursu internetā, Lietotājam ir jāsniedz saite uz avotu: https://obzoroff.info .

Vispārējā privātuma politika

 • 1.1. Šīs politikas ietvaros lietotāja personiskā informācija nozīmē:
 • 1.1.1. Jebkura personiska informācija, ko Lietotājs pats par sevi sniedz Vietnes lietošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personiskos datus. Obligātā informācija ir speciāli atzīmēta tam paredzētajos laukos. Citu informāciju Lietotājs sniedz pēc saviem ieskatiem.
 • 1.1.2. Dati, kas tiek automātiski nodoti Vietnes administrācijai to lietošanas laikā, izmantojot Lietotāja ierīcē instalēto programmatūru, ieskaitot IP adresi, sīkdatņu datus, informāciju par Apmeklētāja pārlūku (vai citu programmu, kas piekļūst pakalpojumiem), tehnisko Jūsu izmantotā aprīkojuma un programmatūras raksturojums, pakalpojumu piekļuves datums un laiks, pieprasīto lapu adreses un cita līdzīga informācija.
 • 1.2. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz https: // portāliem.obzoroff.info un tā spoguļi ar prefiksu “www”. Web resurss nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz žurnālā pieejamajām saitēm obzoroff.info.
 • 1.3. Personas datu operators šīs politikas vajadzībām ir Starptautiskais medicīniskās informācijas žurnāls Obzorofoff Info

Vietnes Obzoroff lietotāju informācijas apstrāde

 • 2.1. Vietne apkopo un glabā tikai to personisko informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu atbildes uz Vietnes lasītāju uzdotajiem jautājumiem, lietotāju komentārus par Obzorofoff žurnāla publikācijām vai līgumu un līgumu izpildi ar Lietotāju, ja vien likumi neparedz obligātu personīgās informācijas glabāšanu likumā noteiktā laika posmā.
 • 2.2. Mūsu vietne apstrādā personisko informāciju par lietotājiem šādiem mērķiem:
 • 2.2.1. Atgriezeniskās saites nodibināšana ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu par Vietnes izmantošanu nosūtīšanu, konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi.
 • 2.2.2. Apstiprinājumi par Lietotāja sniegto personas datu pareizību un pilnīgumu.
 • 2.2.3. Sniegt Vietnes lietotājam efektīvu informāciju un tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistītas ar Vietnes izmantošanu.

Lietotāju personiskās informācijas apstrādes un nodošanas trešajām personām noteikumi

 • 3.1. Attiecībā uz Lietotāja personīgo informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs brīvprātīgi sniedz informāciju par sevi vispārējai piekļuvei neierobežotam cilvēku skaitam. Izmantojot noteiktus pakalpojumus, Lietotājs piekrīt, ka noteikta daļa viņa personiskās informācijas kļūst publiski pieejama.
 • 3.2. Operatoram ir tiesības nodot Lietotāja personīgo informāciju trešajām personām šādos gadījumos:
 • 3.2.1. Lietotājs ir piekritis šādām darbībām.
 • 3.2.2. Pārsūtīšana ir nepieciešama, lai Lietotājs izmantotu noteiktu pakalpojumu vai lai izpildītu īpašu līgumu vai līgumu ar Lietotāju.
 • 3.2.3. Pārcelšanu paredz Krievijas, starptautiski vai citi piemērojami tiesību akti likumā noteiktās procedūras ietvaros.
 • 3.3. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, izmantojot jebkādus likumīgus līdzekļus, tostarp personas datu informācijas sistēmās, kurās tiek izmantoti automatizācijas rīki, vai neizmantojot šādus rīkus. Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar 27.07.2006 federālo likumu Nr. 152-ФЗ “Par personas datiem” un 07.02.2017 federālā likuma Nr. 13-ФЗ noteikumiem.
 • 3.4. Operators veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, mainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu prettiesiskām darbībām.

Pušu pienākumi

 • 4.1. Vietnes lietotājs https://obzoroff.info jābūt:
 • 4.1.1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami vietnes izmantošanai.
 • 4.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja šī informācija tiek mainīta.
 • 4.2. Operatoram (vietnes Obzoroff administrācijai) ir pienākums:
 • 4.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai šajā konfidencialitātes politikā norādītajiem mērķiem.
 • 4.2.2. Nodrošiniet konfidenciālas informācijas glabāšanu slepenībā, neatklājiet to bez Lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī nepārdodiet, neveiciet apmaiņu, nepublicējiet un neatklājiet nekādā citā veidā pārsūtītos Lietotāja personas datus, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Privātuma politikā.
 • 4.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kuru parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošos biznesa darījumos.
 • 4.2.4. Bloķējiet personas datus, kas saistīti ar konkrēto Lietotāju, sākot ar Apmeklētāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās institūcijas privātās informācijas subjektu tiesību aizsardzības pieprasījuma vai pieprasījuma pieprasīšanas brīdi pārbaudes laikposmā, ja tiek atklāta nepatiesa informācija vai nelikumīgas darbības.

Lietotāju un vietnes administrēšanas atbildība

 • 5.1. Vietnes Obzorofoff administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nepareizu izmantošanu saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
 • 5.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai atklāšanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
 • 5.2.1. Tas kļuva publiski pieejams pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas.
 • 5.2.2. Tas tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.
 • 5.2.3. Tas tika atklāts ar lietotāja piekrišanu.

Pušu strīdu izšķiršana

 • 6.1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas rodas no Vietnes lietotāja un Vietnes administrācijas attiecībām, obligāti ir jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par domstarpību labprātīgu noregulējumu).
 • 6.2. Pretenzijas saņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts, rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam par sūdzības rezultātiem.
 • 6.3. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod tiesai saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
 • 6.4. Uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti.

Papildu nosacījumi

 • 7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā bez lietotāja piekrišanas.
 • 7.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek publicēta vietnē, ja vien jaunā konfidencialitātes politikas versija neparedz citādi.
 • 7.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo konfidencialitātes politiku jāziņo admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir pieejama lapā: https://obzoroff.info/ sazinieties ar mums /. Eiropas iedzīvotājiem, kas izmanto vietni Obzorofoff, ir jāizlasa Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR) un pieņemt noteikumus vai atteikties izmantot mūsu vietni.
Obzoroff - starptautiskais medicīnas žurnāls