Privātuma politika

Šī Privātuma politika attiecībā uz žurnāla Obzoroff lietotāju un lasītāju personas datiem (turpmāk - Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, kas ievietota tīmekļa vietnē internetā: https://obzoroff.info (turpmāk - Vietne), kuru lietotāji un portāla administrācija var saņemt par jums, izmantojot resursu (Ieskaitot personisko informāciju, reģistrējot apmeklētāju, e-pasta adreses, kas atstātas komentāros pie rakstiem, nosūtītas pa e-pastu vai izmantojot atgriezeniskās saites formu).

Jebkuras Obzoroff vietnē ievietotās informācijas izmantošana nozīmē Lietotāja beznosacījumu piekrišanu šai Politikai un tajā norādītajiem viņa personiskās informācijas apstrādes nosacījumiem; ja nepiekrīt šiem nosacījumiem, Lietotājam ir jāatturas no publicētās informācijas un Vietnes izmantošanas kopumā.

Kopējot saturu (tekstu, attēlus, video un tā tālāk) uz jebkuru citu vietni, sociālo tīklu, personīgo emuāru un citiem ārējiem resursiem internetā, Lietotājam jānorāda saite uz avotu: https://obzoroff.info.

Vispārējā privātuma politika

 • 1.1. Šīs politikas ietvaros Lietotāja personiskā informācija nozīmē:
 • 1.1.1. Jebkura personiskā informācija, ko Lietotājs par sevi sniedz Vietnes lietošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personas datus. Nepieciešamā informācija īpašā veidā tiek atzīmēta paredzētajos laukos. Citu informāciju Lietotājs sniedz pēc saviem ieskatiem.
 • 1.1.2. Dati, kas tiek automātiski pārsūtīti Vietnes administrācijai to lietošanas laikā, izmantojot Lietotāja ierīcē instalēto programmatūru, ieskaitot IP adresi, sīkfailu datus, informāciju par Apmeklētāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, caur kuru tiek piekļūti pakalpojumiem), tehnisko jūsu izmantotās aparatūras un programmatūras raksturojums, piekļuves pakalpojumiem datums un laiks, pieprasīto lapu adreses un cita līdzīga informācija.
 • 1.2. Šī privātuma politika attiecas tikai uz portāliem https://obzoroff.info un tā spoguļi ar prefiksu "www". Tīmekļa resurss nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz žurnālā pieejamajām saitēm obzoroff.info.
 • 1.3. Personas datu operators šīs politikas izpratnē ir Starptautiskais medicīniskās informācijas žurnāls Obzoroff Info

Vietnes Obzoroff lietotāju informācijas apstrāde

 • 2.1. Vietne vāc un glabā tikai to personisko informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu atbildes uz Vietnes lasītāju jautājumiem, Lietotāju komentārus par žurnāla Obzoroff publikācijām vai ar Lietotāju noslēgto līgumu un līgumu izpildi, izņemot gadījumus, kad likumdošana paredz personiskās informācijas obligātu uzglabāšanu likumā noteiktā laika posmā.
 • 2.2. Mūsu vietne apstrādā personisko informāciju par lietotājiem šādiem mērķiem:
 • 2.2.1. Atgriezeniskās saites izveidošana ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšanu par Vietnes izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar konsultācijām, Lietotāja pieprasījumu un lietojumprogrammu apstrādi.
 • 2.2.2. Lietotāja sniegto personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums.
 • 2.2.3. Sniegt Vietnes lietotājam efektīvu informāciju un tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistītas ar Vietnes izmantošanu.

Nosacījumi lietotāju personiskās informācijas apstrādei un tās nodošanai trešajām personām

 • 3.1. Attiecībā uz Lietotāja personisko informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs brīvprātīgi sniedz informāciju par sevi vispārīgai piekļuvei neierobežotam personu skaitam. Lietojot noteiktus pakalpojumus, Lietotājs piekrīt, ka noteikta daļa viņa personiskās informācijas kļūst publiski pieejama.
 • 3.2. Operatoram ir tiesības nodot Lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:
 • 3.2.1. Lietotājs ir piekritis šādām darbībām.
 • 3.2.2. Pārsūtīšana ir nepieciešama, lai Lietotājs varētu izmantot konkrētu pakalpojumu vai lai izpildītu noteiktu vienošanos vai līgumu ar Lietotāju.
 • 3.2.3. Pārsūtīšanu paredz Krievijas, starptautiskie vai citi piemērojamie likumi likumā noteiktās procedūras ietvaros.
 • 3.3. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez jebkāda laika ierobežojuma jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus. Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar 27.07.2006. gada 152. jūlija federālo likumu Nr. 07.02.2017-FZ "Par personas datiem" un 13. gada XNUMX. februāra federālā likuma Nr. XNUMX-FZ noteikumiem.
 • 3.4. Operators veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

Pušu pienākumi

 • 4.1. Vietnes lietotājs https://obzoroff.info jābūt:
 • 4.1.1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai.
 • 4.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja mainās šī informācija.
 • 4.2. Operatoram (vietnes Obzoroff administrācijai) ir pienākums:
 • 4.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai šajā konfidencialitātes politikā norādītajiem mērķiem.
 • 4.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciālā informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, apmainīties, nepublicēt vai citādā veidā izpaust lietotāja nodotos personas datus, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā konfidencialitātes politikā.
 • 4.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, ko parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.
 • 4.2.4. Bloķējiet ar attiecīgo lietotāju saistītos personas datus no brīža, kad apmeklētājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā institūcija sazinās vai pieprasa privātas informācijas subjektu tiesību aizsardzībai uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāta neprecīza informācija vai tiek veiktas nelikumīgas darbības.

Lietotāju un vietnes administrēšanas atbildība

 • 5.1. Vietnes Obzorofoff administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nepareizu izmantošanu saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
 • 5.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
 • 5.2.1. Tas kļuva publiski pieejams pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas.
 • 5.2.2. Tas tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.
 • 5.2.3. Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

Pušu strīdu izšķiršana

 • 6.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdiem, kas rodas no attiecībām starp Vietnes lietotāju un Vietnes administrāciju, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par strīda labprātīgu izšķiršanu).
 • 6.2. Prasījuma saņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas dienas rakstiski paziņo pieteicējam par sūdzības izskatīšanas rezultātiem.
 • 6.3. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod tiesai saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
 • 6.4. Uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti.

Papildu nosacījumi

 • 7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā bez lietotāja piekrišanas.
 • 7.2. Jaunā privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota vietnē, ja vien jaunajā konfidencialitātes politikas izdevumā nav paredzēts citādi.
 • 7.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo konfidencialitātes politiku jāziņo pa e-pastu admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir ievietota vietnē: https://obzoroff.info/ sazinieties ar mums /. Eiropas iedzīvotājiem, kas izmanto vietni Obzorofoff, ir jāizlasa Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR) un pieņemt noteikumus vai atteikties izmantot mūsu vietni.