Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này đối với dữ liệu cá nhân của người dùng và độc giả của tạp chí Obzoroff (sau đây - Chính sách bảo mật) áp dụng cho tất cả thông tin được đăng trên trang web trên Internet tại: https://obzoroff.info (sau đây gọi là Trang web), người dùng và quản trị cổng thông tin có thể nhận được về Vas trong quá trình sử dụng tài nguyên (Bao gồm thông tin cá nhân khi đăng ký khách truy cập, địa chỉ email để lại trong các nhận xét cho các bài viết được gửi qua e-mail hoặc qua biểu mẫu phản hồi).

Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web Obzoroff có nghĩa là sự đồng ý vô điều kiện của Người dùng đối với Chính sách này và các điều kiện để xử lý thông tin cá nhân của anh ta được chỉ định trong đó; trong trường hợp không đồng ý với các điều kiện này, Người dùng nên hạn chế sử dụng toàn bộ thông tin được công bố và toàn bộ Trang web.

Khi sao chép nội dung (văn bản, hình ảnh, video, v.v.) sang bất kỳ trang web, mạng xã hội, blog cá nhân hoặc tài nguyên bên ngoài nào khác trên Internet, Người dùng phải cung cấp liên kết đến nguồn: https://obzoroff.info .

Chính sách bảo mật chung

 • KHAI THÁC. Trong khuôn khổ Chính sách này, thông tin cá nhân của Người dùng có nghĩa là:
 • KHAI THÁC. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Người dùng cung cấp về bản thân một cách độc lập trong quá trình sử dụng Trang web, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Người dùng. Thông tin bắt buộc được đánh dấu theo một cách đặc biệt trong các lĩnh vực được cung cấp cho việc này. Thông tin khác được cung cấp bởi Người dùng theo quyết định cá nhân của mình.
 • KHAI THÁC. Dữ liệu được tự động chuyển đến quản trị Trang trong quá trình sử dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị Người dùng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu cookie, thông tin về trình duyệt của Khách truy cập (hoặc chương trình khác truy cập dịch vụ), kỹ thuật đặc điểm của thiết bị và phần mềm được bạn sử dụng, ngày và giờ truy cập dịch vụ, địa chỉ của các trang được yêu cầu và thông tin tương tự khác.
 • KHAI THÁC. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các cổng https: //.obzoroff.info và các gương của nó với tiền tố www www. Tài nguyên web không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể nhấp vào các liên kết có sẵn trong tạp chí obzoroff.info.
 • 1.3. Nhà điều hành dữ liệu cá nhân cho các mục đích của Chính sách này là Tạp chí Thông tin Y tế Quốc tế ObKeyofoff Thông tin

Xử lý thông tin của người dùng trang Obkeyoff

 • 2.1. Trang web chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi từ độc giả của Trang web, nhận xét của người dùng trên các ấn phẩm của Tạp chí Obzorofoff hoặc thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng với Người dùng, trừ khi luật pháp quy định về việc lưu trữ thông tin cá nhân bắt buộc trong một khoảng thời gian theo luật định.
 • KHAI THÁC. Trang web của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về Người dùng cho các mục đích sau:
 • KHAI THÁC. Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web, cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, xử lý yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng.
 • KHAI THÁC. Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.
 • KHAI THÁC. Cung cấp cho Người dùng Trang web thông tin hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang.

Điều khoản xử lý thông tin cá nhân của người dùng và chuyển giao cho bên thứ ba

 • KHAI THÁC. Liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng, tính bảo mật của thông tin cá nhân được duy trì, ngoại trừ các trường hợp khi Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để truy cập chung vào số lượng người không giới hạn. Khi sử dụng một số dịch vụ nhất định, Người dùng đồng ý rằng một phần thông tin cá nhân của anh ta sẽ được cung cấp công khai.
 • KHAI THÁC. Nhà điều hành có quyền chuyển thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:
 • KHAI THÁC. Người dùng đã đồng ý với các hành động như vậy.
 • KHAI THÁC. Việc chuyển nhượng là cần thiết cho việc sử dụng bởi Người dùng của một dịch vụ nhất định hoặc để thực hiện một thỏa thuận hoặc hợp đồng cụ thể với Người dùng.
 • KHAI THÁC. Việc chuyển nhượng được quy định bởi luật pháp Nga, quốc tế hoặc luật áp dụng khác trong khuôn khổ thủ tục do luật pháp thiết lập.
 • KHAI THÁC. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng được thực hiện mà không bị giới hạn bởi bất kỳ phương tiện pháp lý nào, kể cả trong các hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện theo Luật 3.3 số 27.07.2006-ФЗ Thái trên dữ liệu cá nhân và các quy định của Luật 152 số 07.02.2017-.
 • KHAI THÁC. Nhà điều hành sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi sự truy cập bất hợp pháp hoặc vô tình, phá hủy, thay đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như từ các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

Nghĩa vụ của các bên

 • KHAI THÁC. Người dùng trang web https://obzoroff.info phải:
 • KHAI THÁC. Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng Trang web.
 • KHAI THÁC. Cập nhật, bổ sung thông tin được cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.
 • 4.2. Nhà điều hành (quản trị trang Obkeyoff) có nghĩa vụ:
 • KHAI THÁC. Sử dụng thông tin nhận được chỉ cho các mục đích được chỉ định trong Chính sách bảo mật này.
 • KHAI THÁC. Đảm bảo lưu trữ thông tin bí mật một cách bí mật, không tiết lộ thông tin mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người dùng và cũng không bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ theo bất kỳ cách nào có thể khác về dữ liệu cá nhân của Người dùng, trừ khi được quy định trong Chính sách bảo mật này.
 • KHAI THÁC. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong các giao dịch kinh doanh hiện có.
 • KHAI THÁC. Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan ngay từ khi có yêu cầu hoặc yêu cầu của Khách truy cập hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan được ủy quyền của họ để bảo vệ quyền của chủ thể thông tin cá nhân trong thời gian xác minh trong trường hợp tiết lộ thông tin sai lệch hoặc hành động bất hợp pháp.

Trách nhiệm của người dùng và quản trị trang

 • 5.1. Cơ quan Quản trị Trang Obkeyofoff, chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình, phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà Người dùng phải chịu liên quan đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, theo luật pháp của Liên bang Nga.
 • KHAI THÁC. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ thông tin bí mật, Quản trị Trang không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:
 • KHAI THÁC. Nó trở nên công khai trước khi mất hoặc tiết lộ.
 • KHAI THÁC. Nó đã được nhận từ một bên thứ ba cho đến khi được Quản trị Trang web nhận được.
 • KHAI THÁC. Nó đã được tiết lộ với sự đồng ý của Người dùng.

Giải quyết tranh chấp giữa các bên

 • KHAI THÁC. Trước khi nộp đơn lên tòa án với yêu cầu tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người dùng Trang web và Quản trị Trang, bắt buộc phải gửi yêu cầu (một đề xuất bằng văn bản cho việc giải quyết tranh chấp tự nguyện).
 • KHAI THÁC. Người nhận khiếu nại trong vòng 6.2 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được, thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về kết quả khiếu nại.
 • KHAI THÁC. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án theo luật pháp hiện hành của Liên bang Nga.
 • KHAI THÁC. Luật pháp hiện hành của Liên bang Nga áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư này và mối quan hệ giữa Người dùng và Quản trị trang.

Điều khoản bổ sung

 • KHAI THÁC. Quản trị trang có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không cần sự đồng ý của Người dùng.
 • KHAI THÁC. Chính sách quyền riêng tư mới có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên Trang web, trừ khi phiên bản mới của Chính sách quyền riêng tư được quy định khác.
 • KHAI THÁC. Tất cả các đề xuất hoặc câu hỏi về Chính sách quyền riêng tư này phải được báo cáo bởi admin @obzoroff.info.
 • KHAI THÁC. Chính sách bảo mật hiện tại có sẵn trên trang tại: https://obzoroff.info/ liên hệ với chúng tôi /. Đối với các cư dân của Châu Âu sử dụng trang web Obzorofoff phải được đọc Quy định về bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và chấp nhận các điều khoản hoặc từ chối sử dụng trang web của chúng tôi.
Obzoroff - tạp chí y tế quốc tế