Rishikimi i AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows

Inteligjenca artificiale po pushton me shpejtësi hapësirat e botës së kriptomonedhave dhe për këtë arsye ishte e pamundur të humbisje një mundësi kaq të madhe pa bërë një rishikim mahnitës rreth projektit "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", i cili u bë i vërtetë "Hype" në Youtube në lidhje me programin për gjenerimin masiv të frazave të farës për kuletat e braktisura Bitcoin me një bilanc pozitiv në të, përveç mundësive të të cilave mund të mësoni "shumë gjëra veçanërisht interesante" edhe duke përdorur ChatGPT dhe në internet, në Google dhe Yandex, në top rrjetet sociale, dhe për të cilën flitet edhe në top Forumin Bitcoin Bitcointalk.org.

Rishikimi i AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows

Pra, lexuesit e revistës sonë, i kushtojnë vëmendje rishikimit të artikullit, i cili fillimisht u botua në faqen e internetit ai-seedfinder.com dhe flet në detaje për funksionalitetin e programit "haker" AI Seed Phrase Finder për një kompjuter që funksionon Windows OS, dhe i cili ka aftësinë për të punuar në dy mënyrat e mëposhtme:

 1. Mënyra e parë është krijuar për gjenerimin masiv dhe vërtetimin e frazave kujtimore që lejojnë aksesin në portofolat Bitcoin me bilanc pozitiv.
 2. Mënyra e dytë është krijuar për të rivendosur grupin e plotë të fjalëve të një fraze kujtese për një portofol specifik Bitcoin, nëse përdoruesi di vetëm një pjesë të fjalëve që përbëjnë frazën e kërkuar të farës, si në rendin e saktë ashtu edhe në mënyrë të rastësishme.

Ju ndoshta dini raste kur njerëzit humbën ose harruan aksidentalisht frazat Seed nga kuletat e tyre të kriptomonedhave dhe në këtë mënyrë humbën aksesin në Bitcoin-et e tyre përgjithmonë. Tani ka një zgjidhje që do t'ju ndihmojë të shmangni këtë situatë dhe madje të gjeni kuletat e braktisura të Bitcoin me bilanc pozitiv dhe "përdorni kuleta të tilla Bitcoin sipas gjykimit tuaj"!

Mjeti inovativ i AI Seed Phrase Finder & BTC për kontrollues të bilancit përdor algoritme të avancuara dhe teknika të inteligjencës artificiale për të analizuar sasi të mëdha të dhënash për të trajnuar paraprakisht modele të AI të krijuara për të gjeneruar dhe kërkuar fraza kujtese. Këto fraza lejojnë hyrjen në "portofolet e braktisura të Bitcoin" që ende mbajnë një "balancë jo zero". Kjo do të thotë që ju mund të keni akses të përhershëm në kuletat e humbura të Bitcoin që përmbajnë sasi të mëdha të kriptomonedhës së parë në botë!

Siç u përmend më herët, programi funksionon në dy mënyra të pavarura:

 1. Mënyra e parë e funksionimit të programit AI Seed Phrase Finder quhet "AI_Mode" dhe ka për qëllim gjenerimin masiv dhe verifikimin e mëvonshëm të vlefshmërisë së frazave të farës për kuletat Bitcoin duke përdorur module speciale të programit "AI_Generator dhe AI_Validator". Më pas programi, duke përdorur modulin "AI_Checker", kontrollon listën e "frazave të farës" të përpunuara nga moduli "AI_Validator" për praninë e një bilanc pozitiv në kuletat që këto fraza farë mund të hapin dhe në përputhje me rrethanat shkruan në një skedar teksti një listë. i frazave kujtimore vetëm nga kuletat me bilanc mbi zero.
 2. Modaliteti i dytë "AI_Target_Search_Mode" ju lejon të gjeni një frazë kujtese me 12 fjalë të krijuar për të rikuperuar një portofol specifik Bitcoin, edhe nëse dini vetëm disa fjalë nga të cilat kjo frazë kujtese duhet të përbëhet në rendin e duhur ose në një renditje të rastësishme.

Përmbledhje e modulit "AI_Target_Search_Mode" për rikuperimin e fjalëve të panjohura në frazën e farës së synuar

Modaliteti "AI_Target_Search_Mode" mund të përdoret nëse keni licencën e duhur dhe brenda planit tarifor të zgjedhur, informacion rreth të cilit mund të gjendet në seksionin "Kosto". Kjo mënyrë zbaton metodat dhe algoritmet e inteligjencës artificiale të përshkruara në artikull. Kjo ndihmon në gjenerimin e kombinimeve më të mundshme të fjalëve në frazën fillestare, duke përshpejtuar procesin e kërkimit dhe duke rritur saktësinë e rezultateve.

Algoritmet e AI përdoren për të analizuar dhe përpunuar sasi të mëdha të dhënash, për të identifikuar modelet dhe për të marrë vendime bazuar në ato të dhëna. është krijuar për të kërkuar frazat e farës duke përdorur kriteret e specifikuara nga përdoruesi në një formë të veçantë.

Shpjegimi grafik i funksionimit të modulit "AI_Target_Search_Mode" të mjetit të AI-së Seed Phrase Finder & BTC për kontrollin e bilancit për PC Windows

Përdoruesi duhet vetëm të tregojë adresën e një portofol të veçantë Bitcoin dhe vetëm 6 fjalë në sekuencën e duhur. Në këtë rast, moduli "AI_Target_Search_Mode" përdor AI për të gjeneruar të gjitha kombinimet e mundshme nga 6 fjalët e mbetura. Më pas, duke përdorur modulin validator, çdo kombinim i krijuar kontrollohet për vlefshmëri. Nëse kombinimi është i vlefshëm, moduli verifikon portofolin Bitcoin duke përdorur frazën fillestare të marrë nëpërmjet blockchain dhe kontrollon që adresa ekzistuese e portofolit përputhet me adresën e specifikuar nga përdoruesi në termat e kërkimit.

Metoda për nxjerrjen e të dhënave burimore për përdorim në programin "AI Seed Phrase Finder".Përdorimi i një pjese të fjalëve që përbëjnë frazën fillestare të një personi tjetër në programin "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Duke përdorur inteligjencën artificiale, procesi i kërkimit përshpejtohet shumë pasi algoritmet e AI përpunojnë në mënyrë efikase vëllime të mëdha të dhënash. Programi funksionon në modalitetin "AI_Target_Search_Mode" si më poshtë:

 1. Marrja e të dhënave fillestare: Përdoruesi jep adresën e portofolit të interesit Bitcoin, si dhe të paktën 6 fjalë nga fraza fillestare në sekuencën e duhur. Përdoruesi mund të tregojë gjithashtu fjalë shtesë të njohura për të që janë pjesë e kësaj fraze kujtese dhe janë në rend të rastësishëm.
 2. Gjenerimi i një liste kombinimesh të mundshme: Moduli i gjeneratorit përdor metodat e përshkruara më herët për të krijuar një listë të të gjitha kombinimeve të mundshme nga fjalët e mbetura që duhet të përputhen.
 3. Më pas, ndodh përsëritja e kombinimit: Moduli "AI_Target_Search_Mode" fillon kërkimin nëpër kombinime nga lista, duke zëvendësuar me to fjalët që mungojnë në frazën fillestare duke përdorur modulin "AI_Validator".
 4. Vërtetimi i kombinimit: Çdo kombinim i gjeneruar kontrollohet nga moduli AI_Validator, i cili kontrollon nëse fraza mnemonike që rezulton është e vlefshme.
 5. Kontrollimi i frazës së farës: nëse kombinimi i krijuar kalon kontrollin e vleftësuesit, atëherë programi në "AI_Target_Search_Mode" përdor frazën fillestare të marrë për të hapur një portofol Bitcoin dhe kontrollon nëse ndonjë adresë BTC brenda portofolit përputhet me atë të futur nga përdoruesi përpara fillimit. procesin e kërkimit. Nëse ka një përputhje të saktë, fraza e gjetur e farës konsiderohet e plotë dhe e vlefshme, ajo do të shfaqet në regjistrin përkatës të programit dhe do të shkruhet në skedarin e tekstit "Target_Checker.log", i vendosur në dosjen "output", i cili ndodhet në direktoriumin rrënjë me skedarin e ekzekutueshëm të programit.
 6. Rezultati i rezultateve: Nëse tashmë është gjetur një frazë fillestare e plotë dhe e vlefshme, moduli "AI_Target_Search_Mode" ia shfaq atë përdoruesit dhe funksionimi i programit në këtë modalitet konsiderohet i përfunduar. Rezultati pozitiv i modulit "AI_Target_Search_Mode" i programit "AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC"

Duke përmbledhur aftësitë e programit AI Seed Phrase Finder në modalitetin "AI_Target_Search_Mode", mund të arrijmë në përfundimin se çdo përdorues mund të ketë lehtësisht akses të plotë në portofolin Bitcoin të dikujt tjetër duke mësuar në çfarëdo mënyre një pjesë të fjalëve të fraza e farës, e cila nga ana tjetër është me "interes të veçantë" për disa njerëz.

Një metodë për kërkimin e fjalëve që përbëjnë frazën bazë për një portofol Bitcoin me një bilanc të supozuar të madh në monedhën Bitcoin

Përshkrimi i ndërfaqes së programit të AI-Seed Phrase Finder

Pas shpaketimit të arkivit të programit, duhet të ndiqni udhëzime të thjeshta për të ekzekutuar programin. Sigurohuni që keni një lidhje aktive në internet pasi do t'ju duhet të kontrolloni nëse çelësi i licencës që futët është i vlefshëm. Për ta bërë këtë, ndiqni këto hapa:

 • Ekzekutoni skedarin AISeedFinder.exe.
 • Regjistrohuni duke përdorur emrin e përdoruesit të Telegram si hyrje për të ekzekutuar programin.
 • Krijoni një fjalëkalim të fortë që përfshin simbole, shkronja të mëdha dhe të vogla dhe numra.
 • Hapni skedarin License key.txt dhe kopjoni kodin e çelësit.
 • Futni kodin e çelësit të licencës dhe filloni të përdorni programin.

Duhet të sqarohet se programi kërkon një hyrje dhe fjalëkalim për të identifikuar përdoruesin dhe për të mbrojtur aksesin në program. Kjo siguron një lloj mbrojtjeje shtesë, sepse vetëm përdoruesit e regjistruar mund të përdorin funksionalitetin e programit të disponueshëm brenda çelësit të licencës dhe të marrin rezultatet përkatëse.

Pas përfundimit të procedurës së vërtetimit, mund të shihni një ndërfaqe të përshtatshme, e cila përfshin tre zona të pavarura të dizajnuara për të shfaqur vizualisht procesin aktual të programit. Këto zona përfaqësojnë dritare për regjistrimin e funksionimit të moduleve: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Ndërfaqja e programit përmban gjithashtu tregues të statusit të lidhjes me serverët dhe përparimin e shkarkimit të të dhënave të nevojshme dhe përditësimet e modulit, si dhe informacionin e kontaktit për kontaktimin me mbështetjen, tregohet lloji aktual i licencës dhe shfaqet një menu me cilësimet e programit.

Për të parë regjistrin e funksionimit të secilit modul (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), duhet të përdorni butonin "OPEN", i cili ndodhet pranë çdo dritareje të modulit përkatës.

Si i gjen programi AI Seed Phrase Finder fraza kujtese për kuletat Bitcoin me një bilanc pozitiv të garantuar?

Ideja pas krijimit të këtij produkti unik softuerësh bazohet në një algoritëm mjaft interesant me mbështetje për aftësitë e inteligjencës artificiale, kështu që për të kërkuar kuletat e humbura të Bitcoin, programi AI Seed Phrase Finder funksionon si më poshtë:

 1. Faza e parë e programit fillon me ndihmën e modulit "AI_Generator", i cili aplikon algoritme të inteligjencës artificiale për gjenerimin masiv të frazave të farës. Procesi i gjenerimit të të dhënave të nevojshme kryhet në pajisje të teknologjisë së lartë, gjë që garanton në përputhje me rrethanat efikasitet dhe produktivitet të lartë të programit.
 2. Faza e dytë është përdorimi i modulit "AI_Validator", i cili në kohë reale merr një listë të frazave fillestare të krijuara duke përdorur modulin "AI_Generator" dhe i kontrollon menjëherë ato për vlefshmëri. Kjo ju lejon të eliminoni frazat e farës së krijuar gabimisht dhe të përshpejtoni procesin e zbulimit të kuletave të Bitcoin me bilanc pozitiv.
 3. Faza e tretë e programit kryhet nga moduli "BTC Balance Checker", i cili kontrollon "frazat e vlefshme të farës" për praninë e një bilanc pozitiv në kuletat që lidhen me këto fraza kujtese. Për ta bërë këtë, programi përdor të dhëna të hapura blockchain që përmbajnë informacion në lidhje me bilancet e të gjitha adresave të Bitcoin. Kështu, është e lehtë të përcaktohet nëse ka fonde në portofol të lidhur me secilën frazë të gjeneruar të farës nga lista e marrë nga moduli "AI_Validator". Është e lehtë të merret me mend se frazat kujtimore me interes për përdoruesin ruhen në një skedar teksti të veçantë AI_Wallets_Seed.log të vendosur në dosjen "Output".

Ndërfaqja e programit AI Seed Phrase Finder

Në imazhet mund të shihni pamjet e ekranit të rezultateve të programit dhe të hapni kuletat Electrum duke përdorur fraza kujtese të gjetura duke përdorur mjetin AI ​​Seed Phrase Finder & BTC për kontrolluesin e bilancit për PC Windows.

Regjistrat e programit "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" me frazat e gjetura të farës për kuletat e humbura të Bitcoin

Kuletat elektrike të rikuperuara duke përdorur frazat e farës së gjetur nga programi "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Ky videoklip i shkurtër paraqet veçoritë kryesore të programit, si dhe një krahasim vizual të të tre versioneve të programit në varësi të llojit të licencës dhe, në përputhje me rrethanat, funksionalitetit.

Si arrihet shpejtësia e lartë e programit “AI Seed Phrase Finder” duke përdorur AI?

Siç u përmend më herët në këtë artikull, programi AI Seed Finder gjeneron në mënyrë inteligjente frazat e farës për kuletat Bitcoin me bilanc më të madh se zero, gjë që hap mundësi të reja financiare për përdoruesit. Në vend të skemës klasike të kërkimit nëpër të gjitha kombinimet e mundshme të fjalëve nga fjalori BIP-39, programi përdor një model të inteligjencës artificiale që parashikon variantet më të mundshme të frazave të vlefshme mnemonike. Ky model bazohet në varësitë e studiuara midis frazave të njohura të farës dhe kuletave të Bitcoin, gjë që bën të mundur uljen e ndjeshme të numrit të kombinimeve për verifikim, dhe rrjedhimisht rritjen e shpejtësisë së kërkimit dhe numrin e "rezultateve që i duhen përdoruesit". Ky proces përshpejtohet gjithashtu nga përpunimi paralel i të dhënave: detyra ndahet në pjesë të përpunuara në serverë të ndryshëm, gjë që redukton ndjeshëm kohën e nevojshme për të përfunduar detyrat dhe, si rezultat, rrit efikasitetin e programit.

Optimizimi i modelit të inteligjencës artificiale është një hap integral në algoritmin AI-Seed Phrase Finder, pasi lejon që AI të rregullojë parametrat e modelit për të arritur shpejtësi dhe efikasitet më të lartë. Në situata të caktuara, madje mund të jetë e nevojshme të përdoren modele më të lehta dhe të aplikohen teknika të tjera optimizimi për të përshpejtuar përpunimin e të dhënave. Detajet e kësaj metode do të shkruhen më vonë në këtë artikull.

Programi përdor gjithashtu modele të trajnuara paraprakisht, duke kursyer kohë dhe burime që përndryshe do të shpenzoheshin për të trajnuar një model nga e para. Modele të tilla tashmë kanë përvojë në përpunimin e sasive të mëdha të të dhënave, gjë që siguron saktësi të lartë në parashikimin e kombinimeve të sakta të fjalëve në frazat mnemonike dhe shpejton ndjeshëm programin.

Duhet theksuar se tipari kryesor i programit është përdorimi i algoritmeve të ndryshme dhe metodave të mësimit të makinerive. Për shembull, nëse është e nevojshme, programi mund të përdorë algoritme gjenetike, duke eksploruar hapësirën e frazave të mundshme dhe duke zgjedhur opsionet më të përshtatshme. Kjo qasje ju lejon të arrini rezultate optimale në kohën më të shkurtër të mundshme.

Për të kryer llogaritjet e shpërndara dhe për të kryer detyra në serverë të shumtë, AI Seed Phrase Finder përdor platforma të tilla të fuqishme si Apache Spark dhe TensorFlow. Falë kësaj, është e mundur që detyrat të ndahen në disa pjesë dhe të ekzekutohen paralelisht në disa serverë, gjë që rrit ndjeshëm performancën e programit.

Projekti AI-Seed Phrase Finder përdor pajisje të specializuara me njësi përpunimi grafik (GPU) për të shpejtuar llogaritjet. Këta procesorë të fuqishëm kanë fuqi të lartë përpunuese dhe aftësi të konsiderueshme të detyrave paralele. Falë kësaj, programi është në gjendje të analizojë dhe përpunojë sasi të mëdha të dhënash me shpejtësi të lartë, gjë që redukton ndjeshëm kohën e nevojshme për të përfunduar detyrat, të tilla si gjenerimi dhe kontrollimi i vlefshmërisë së një numri të madh të frazave të farës.

Ilustrim për artikullin “Si realizohet shpejtësia e lartë e programit “AI Seed Phrase Finder” duke përdorur AI?”

Përdorimi i serverëve cloud është një faktor shtesë që e bën AI Seed Phrase Finder të pakrahasueshëm në krahasim me çdo program tjetër të ngjashëm të disponueshëm në internet dhe që funksionon vetëm në kompjuterë personalë, ku përdoruesi mund të kalojë shumë kohë duke kërkuar për frazat e dëshiruara të farës për BTC kuletat . Serverët në re ofrojnë fleksibilitet dhe shkallëzim të burimeve, gjë që lejon përdorimin efikas të fuqisë kompjuterike për të përpunuar vëllime të mëdha të dhënash. Si rezultat, programi përdor shumë serverë për të përpunuar të dhënat paralelisht, gjë që siguron shpejtësinë maksimale të kërkimit të frazës së saktë të farës në përputhje me kriteret e specifikuara të përdoruesit (kjo është veçanërisht e rëndësishme që programi të funksionojë në "AI_Target_Search_Mode").

Gjithashtu duhet theksuar veçanërisht se në përgjithësi projekti AI Seed Phrase Finder është një mjet i fuqishëm që kombinon algoritme matematikore dhe metoda të inteligjencës artificiale, i cili përdor pajisje të specializuara, duke përfshirë serverët cloud me GPU, për të arritur efikasitetin dhe shpejtësinë maksimale të gjenerimit dhe verifikimi i të gjitha frazave të farës për vlefshmëri. Ky program është krijuar për të rivendosur aksesin në asetet dixhitale dhe mund të jetë i dobishëm edhe nëse dini vetëm një pjesë të frazës fillestare për portofolin Bitcoin që ju intereson. Për shembull, nëse keni vetëm një gjysmë fletë letre në të cilën është shkruar e gjithë fraza e farës, ose nëse ju ka mbetur vetëm një pjesë e tekstit me një frazë kujtimore që është e dëmtuar dhe nuk mund të identifikohet. Tani le të shohim algoritmin e programit, i cili përfshin:

 • Përdorimi i teknikave të ndryshme për të gjeneruar fraza kujtese duke përdorur fuqinë e inteligjencës artificiale.
 • Filtrimi i kuletave me bilanc zero dhe pozitiv.

Gjithashtu, është e nevojshme të vihen re tre veçori të rëndësishme të përdorura gjatë funksionimit të programit:

 1. Optimizimi i procesit të gjenerimit të frazave mnemonike. Në vend që të provojë të gjitha kombinimet e mundshme të fjalëve nga fjalori, AI Seed Phrase Finder përdor një model të inteligjencës artificiale. Ai parashikon sekuencat më të mundshme bazuar në varësitë e mësuara midis frazave dhe kuletave Bitcoin. Falë kësaj, zhvilluesit e programit arritën të shmangin shfaqjen e kombinimeve të përsëritura dhe të pakuptimta të fjalëve.
 2. Përpunimi paralel. Detyra është e ndarë në disa pjesë, të cilat përpunohen njëkohësisht në serverë të ndryshëm. Kjo ju lejon të optimizoni përdorimin e burimeve dhe përshpejton ndjeshëm kërkimin e frazave të farës që mund të hapin kuletat që përmbajnë një sasi të caktuar kriptomonedhe.
 3. Optimizimi i algoritmit të inteligjencës artificiale. Programi rregullon modelin e përdorur të AI duke marrë parasysh parametrat e detyrës dhe, në varësi të nivelit të kompleksitetit, aplikon llogaritje të thjeshtuara dhe metoda shtesë të përpunimit të të dhënave, domethënë programi përdor modele të trajnuara paraprakisht, gjë që ju lejon të shpejtoni procesi i gjenerimit të frazave të vlefshme të farës bazuar në modele të provuara të AI, duke reduktuar kështu kohën nga përpunimi i të dhënave, dhe falë përdorimit të serverëve me njësi përpunimi grafik (GPU), programi AI Seed Finder ofron punë me shpejtësi të lartë për përdoruesit. Është qasja në fuqi më të madhe llogaritëse dhe llogaritje paralele efikase që lejon programin të funksionojë në disa nyje njëkohësisht dhe të shpërndajë ngarkesën informatike, dhe përdorimi i serverëve shtesë në cloud lejon fleksibilitetin dhe shkallëzimin e sistemit. Kjo do të thotë, kur lind nevoja, programi është në gjendje të shpërndajë përpunimin e të dhënave midis disa serverëve për funksionim paralel, gjë që është veçanërisht e dobishme kur kryeni operacione në modalitetin "AI_Target_Search_Mode".

Optimizimi i algoritmit të inteligjencës artificiale në programin "AI Seed Phrase Finder".

Duhet të theksohet gjithashtu se algoritmi gjenetik i AI është një pjesë e rëndësishme e programit, pasi luan një rol kyç në gjenerimin e frazave të farës. Është algoritmi gjenetik i bazuar në parimet e seleksionimit natyror dhe evolucionit të popullsisë që ju lejon të krijoni kombinime të rastësishme të frazave fillestare të farës dhe të vlerësoni cilësinë e tyre sipas kritereve të specifikuara dhe të filtroni në mënyrë efektive frazat mnemonike të lidhura me kuletat e Bitcoin që kanë një bilanc pozitiv. Si shembull, rrjedha e punës e këtij algoritmi mund të përshkruhet si më poshtë:

 • Krijohet një popullsi e rastësishme e frazave fillestare, e cila është një kombinim fjalësh (gjenotipe). Më pas çdo gjenotip vlerësohet bazuar në nëse ka një bilanc pozitiv në portofol të lidhur me frazën e farës.
 • Në fazën tjetër, gjenotipet më të mira përzgjidhen në bazë të pikëve të tyre. Për këtë qëllim përdoren operatorë të veçantë të përzgjedhjes që preferojnë gjenotipet me vlerësimin më të lartë. Më pas kryqëzohen gjenotipet e përzgjedhura, gjë që bën të mundur krijimin e një gjenerate të re gjenotipësh. Gjatë procesit të kryqëzimit, informacioni gjenetik shkëmbehet midis gjenotipeve dhe lindin kombinime të reja të frazave mnemonike.
 • Pas kësaj, kryhet një operacion mutacioni, i cili ndryshon në mënyrë të rastësishme disa gjene në gjeneratën e re të gjenotipeve. Kjo ndihmon në krijimin e shumëllojshmërisë dhe lejon të eksplorohen më shumë kombinime të mundshme të frazave kujtimore.
 • Procesi i mutacionit dhe kryqëzimit përsëritet shumë herë për të krijuar gjenerata të reja të gjenotipeve. Çdo brez vlerësohet dhe gjenotipet më të mira i kalohen gjeneratës tjetër. Algoritmi AI vazhdon llogaritjen e tij derisa të plotësohen kushtet e specifikuara të ndalimit. Kjo është e nevojshme për të gjetur një numër specifik kombinimesh fjalësh. Algoritmi gjenetik ju lejon të merrni fraza të vlefshme të farës që "hapin" aksesin në kuletat "premtuese" me "balanca jo zero".Ilustrim i funksionimit të modulit "AI_Target_Search_Mode" për gjenerimin e frazave të plota mnemonike nga të dhënat hyrëse të pjesshme (6 fjalë nga 12 të mundshme)

Le të shqyrtojmë në detaje një shembull të funksionimit të një algoritmi gjenetik gjatë gjenerimit të frazave mnemonike nga programi. Le të themi se serveri ka një bazë të dhënash të përbërë nga 100 milionë fraza fillestare të krijuara rastësisht të përbëra nga fjalë nga fjalori BIP-39. Detyra e programit është të gjejë një sekuencë fjalësh që do të "hapin" aksesin në një portofol Bitcoin me një bilanc pozitiv.

Në fazën e parë të vlerësimit, çdo fjali nga kjo bazë të dhënash do të vlerësohet në përputhje me një kriter të caktuar, përkatësisht bilancin e portofolit në të cilin ky kombinim prej 12 fjalësh ofron qasje. Vlerat e mundshme për bilancin e portofolit mund të jenë vetëm "pozitive" ose "zero". Më pas, algoritmi zgjedh frazat "më të mira" mendore me një bilanc pozitiv për kryqëzim të mëtejshëm. Për shembull, le të marrim dy nga frazat më të mira të farës dhe t'i kryqëzojmë ato, duke shkëmbyer pjesë të gjenotipeve. Pas kombinimit, ndodh një procedurë e mëvonshme mutacioni, si rezultat i së cilës disa gjene në gjenotipet e reja pësojnë ndryshime të rastësishme. Për shembull, një nga fjalët në frazën origjinale mund të zëvendësohet nga një tjetër rastësisht. Në këtë mënyrë, programi krijon një gjeneratë të re të frazave mnemonike që vlerësohen nga algoritmet e inteligjencës artificiale bazuar në bilancin e portofolit. Frazat më të mira mnemonike i kalohen brezit të ardhshëm dhe procesi përsëritet përsëri. Gjendja fillestare e modulit të softuerit që nga momenti i aktivizimit të tij është të kontrollojë grupe të reja të popullatave të frazave fillestare që janë zgjedhur nga një algoritëm gjenetik për testimin e një popullate të re frazash mnemonike. Ky program zbaton metoda të mësimit të makinerive për të kërkuar frazat e farës duke përdorur inteligjencën artificiale.

Teknikat e mësimit të makinerisë si rrjetet nervore ose algoritmet e të mësuarit përforcues përdoren për të krijuar modele që mund të "parashikojnë frazat e sakta fillestare" bazuar në të dhënat e disponueshme.

Rishikimi i AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows

Procesi i trajnimit të modelit fillon me një grup të dhënash që përmban fraza të njohura të vlefshme kujtese dhe bilancet e tyre përkatëse të portofolit. Këto të dhëna ndahen në grupe trajnimi dhe testesh. Një rrjet nervor krijohet duke përdorur shtresa neuronesh që marrin të dhëna, të tilla si fjalët e një fraze fillestare, dhe nxjerrin një parashikim (me sa duket bilanci i portofolit). Neuronet në shtresa janë të lidhura me "të ashtuquajturat pesha", të cilat përcaktojnë shkallën e ndikimit të secilit neuron në shtresën tjetër. Ndërsa rrjeti nervor trajnohet, peshat rregullohen për të minimizuar gabimin e parashikimit. Për ta bërë këtë, optimizohet një funksion humbjeje, i cili mat diferencën midis vlerave të parashikuara dhe atyre aktuale.

Pasi të përfundojë trajnimi, modeli mund të përdoret për të parashikuar bilancet e portofolit bazuar në frazat e reja të farës. Për shembull, nëse programi gjeneroi një frazë të re kujtese, atëherë një model i tillë mund të parashikojë një bilanc të mundshëm pozitiv të portofolit.

Le të themi se kemi një grup të dhënash të përbërë nga frazat e farës dhe bilancet përkatëse të portofolit. Ne i ndajmë këto të dhëna në një grup trajnimi (80% të të dhënave) dhe një grup testimi (20% të të dhënave). Pas kësaj, ne zhvillojmë një rrjet nervor të përbërë nga disa shtresa neuronesh. Shtresa hyrëse merr fjalët e frazave origjinale, shtresat e fshehura përpunojnë këtë informacion dhe shtresa e daljes bën një parashikim nëse bilanci i portofolit do të jetë më i madh se zero. Më pas ne trajnojmë modelin duke ofruar grupin e të dhënave të trajnimit si hyrje dhe duke rregulluar peshat e rrjetit nervor për të minimizuar gabimin e parashikimit. Ne e përsërisim këtë proces disa herë duke përdorur një teknikë optimizimi të njohur si zbritja e gradientit stokastik.

Pasi modeli të trajnohet, ne testojmë saktësinë e tij në një grup të dhënash testimi. Ne i japim modelit grupin e të dhënave të testimit si hyrje dhe krahasojmë balancën e parashikuar me vlerën aktuale. Për shembull, modeli bën një parashikim për bilancin "pozitiv" për frazën e farës dhe e krahason atë me bilancin aktual në portofolin Bitcoin.

Përdorimi i metodës së programimit gjenetik për të kërkuar fraza të vlefshme të farës duke përdorur AI

Programimi gjenetik është një teknikë që përdor algoritme gjenetike në një program moduli gjenerues të inteligjencës artificiale. Kjo metodë ju lejon të krijoni fraza të reja të farës pa konfigurim manual. Procesi i programimit gjenetik fillon me formimin e një popullate të rastësishme programesh që janë të afta të gjenerojnë fraza fillestare mnemonike. Programe të tilla paraqiten në formën e pemëve, ku çdo nyje korrespondon me një operacion ose funksion. Më pas çdo program vlerësohet sipas një kriteri të paracaktuar, siç është kontrolli i bilancit të portofolit për një vlerë pozitive. Programet që gjenerojnë fraza fillestare me një bilanc pozitiv marrin rezultate më të larta. Më tej, gjatë funksionimit të kryqëzimit, programet e përzgjedhura lidhen duke shkëmbyer pjesë të pemëve të tyre.

Për shembull, një program mund t'i kalojë një tjetri një funksion që gjeneron një frazë kujtese. Pas kësaj, kryhet një operacion mutacioni, gjatë të cilit disa pjesë të pemëve ndryshohen rastësisht në programe të reja. Për shembull, një nga programet mund të shtojë një operacion të ri në pemën e tij rastësisht. Përveç kësaj, ka metoda të tjera të përdorura për të krijuar fraza të vlefshme të farës duke përdorur inteligjencën artificiale.

Metodat për gjenerimin e frazave mnemonike për të fituar akses në kuletat e humbura të Bitcoin

Siç u tha më herët, AI Seed Phrase Finder përdor një sërë metodash për të krijuar fraza unike mnemonike për të fituar akses në kuletat e humbura të Bitcoin me bilanc pozitiv. Ai kombinon dhe plotëson modelet bazë me gjeneratorët për të arritur rezultatet më të mira. Baza e të dhënave e krijuar më pas futet në një rrjet nervor, i cili përdor mësimin e makinerive për të vlerësuar dhe përzgjedhur frazat më të mira. Si rezultat, modeli i trajnuar mund të parashikojë kombinimet optimale të fjalëve për të rivendosur aksesin në kuletat e humbura të Bitcoin. Ndërsa programi funksionon, metodat e mëposhtme të AI kryqëzohen me njëra-tjetrën për të arritur rezultatin e dëshiruar:

 1. Përdorimi i rrjeteve nervore. Ky model përdoret kryesisht në algoritmet e mësimit të makinerive. Për shembull, rrjetet nervore ndihmojnë në krijimin e një modeli që vlerëson gjasat që një kombinim fjalësh të jetë fraza e saktë e farës, duke dhënë akses në bilancin e një portofoli kriptomonedhe. Në mënyrë tipike, sasi të mëdha të të dhënave përdoren për të trajnuar inteligjencën artificiale. Sistemi, duke marrë parasysh parametrat e dhënë, gjen në mënyrë të pavarur modele dhe varësi komplekse, dhe më pas ato përdoren për të zgjedhur sekuencat e sakta të fjalëve.
 2. Algoritmet e optimizmit. Këto përfshijnë algoritmin gjenetik të përshkruar më parë. Ekzistojnë gjithashtu opsione optimizimi duke përdorur zbritjen gradient dhe strategjitë evolucionare. Të gjitha këto algoritme funksionojnë për një qëllim - gjetjen e kombinimeve optimale të fjalëve në frazat burimore.
 3. Përpunimi i gjuhës natyrore është procesi i analizimit të modeleve natyrore të të folurit duke përdorur fjalorë dhe burime informacioni. Kjo lejon që informacioni i tekstit të përpunohet, në bazë të të cilit mund të krijohen frazat fillestare. Programi ynë përdor një metodologji të bazuar në krijimin e një modeli që mund të vlerësojë probabilitetin e "suksesit" për çdo kombinim fjalësh, si për shembull nëse mund të përdoret për të hyrë në bilancin e një portofoli kriptomonedhë.
 4. Të mësuarit e thellë është një teknikë që përdor rrjetet nervore për të krijuar një sistem kompleks. Modeli i përfunduar është në gjendje të analizojë dhe të kuptojë strukturën dhe semantikën e frazave burimore. Ai ndryshon nga mësimi konvencional i bazuar në rrjetet nervore në një qasje më të thellë dhe ndihmon në gjetjen e frazave të vlefshme fillestare duke përdorur mësimin e thellë për të identifikuar automatikisht veçoritë që përputhen nga baza e të dhënave dhe për të krijuar parashikime të gatshme të rezultateve.
 5. Strategjitë evolucionare janë një lloj optimizimi që përdor procesin e përzgjedhjes natyrore. Ato janë pjesë e programimit gjenetik dhe synojnë gjetjen e frazave të nevojshme mnemonike duke përmirësuar grupin e gjeneve të një popullate duke përdorur operatorë gjenetikë. Strategjitë evolucionare ju lejojnë të eksploroni në mënyrë efektive hapësirën e frazave të mundshme të farës dhe të gjeni kombinimet më të mira të fjalëve.
 6.  Analiza e burimeve leksikore dhe tekstuale përshtatet në mënyrë të përkryer me procesin e përpunimit të gjuhës natyrore. Modeli ngarkon një sasi të madhe informacioni tekstual, si libra, artikuj dhe faqe në internet. Duke përdorur inteligjencën artificiale, analizohen fjalët dhe sekuencat e njohura, nga të cilat ka shumë gjasa të përpilohen fraza farë të përdorura nga përdoruesi kur krijon portofolin e tij Bitcoin (për shembull, një frazë farë e përbërë nga emrat e apostujve biblikë, si p.sh.: " Peter Andrew James John Philip Bartolomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas" ose një frazë mnemonike e përbërë nga emrat e planetëve të sistemit diellor, për shembull: "Merkuri Venus Toka Marsi Jupiteri Saturn Urani Neptuni").
 7. Analiza semantike: Inteligjenca artificiale përdor teknika të përpunimit të gjuhës natyrore për të përcaktuar marrëdhëniet semantike midis fjalëve dhe për të krijuar modele që vlerësojnë gjasat që disa kombinime fjalësh të jenë një frazë kujtese, si në shembullin e mëparshëm.
 8. Analiza sociale: AI shkarkon dhe analizon të dhënat nga rrjetet sociale, forumet ose platformat e tjera në internet për të përcaktuar temat, interesat ose preferencat e njohura të përdoruesve. Ashtu si në opsionet e tjera, një bazë të dhënash e gatshme përdoret për trajnime të mëtejshme dhe përzgjedhje të frazave premtuese për gjenerimin e frazave fillestare.
 9. Analiza e grupimeve: sistemi e ndan informacionin në grupe të lidhura. Pse është e nevojshme të ndahen frazat në grupe të ngjashme? Kjo ndihmon në identifikimin e modeleve dhe frazave më të shpeshta në frazat e njohura tashmë të vlefshme.
 10. Analiza e kuletave të vjetra dhe të zbrazëta. Programi kërkon informacion nga baza e të dhënave. Janë ekzaminuar kuletat e njohura Bitcoin me të dhëna të disponueshme. Kjo ndihmon në zbulimin e modeleve në frazat mnemonike që mund të përdoren për të gjetur "frazat e farës" për kuletat e panjohura më parë me një bilanc pozitiv. Fjalorët dhe bazat e të dhënave që përmbajnë fraza të njohura të farës dhe sekuencat përkatëse ngarkohen në program. Për shembull, sistemi mund të kontrollojë kombinimet e krijuara kundrejt modeleve të njohura ose të përdorë modele për të gjetur vlera të ngjashme.
 11. Algoritmi i analizës së modelit bazohet në modelet dhe modelet që gjenden në bazat e të dhënave. Inteligjenca artificiale është në gjendje të njohë kombinime të përsëritura fjalësh që janë në kuletat tashmë të njohura me bilanc. Përveç kësaj, llogaritja paralele përdoret për të përshpejtuar procesin. Kjo teknikë, siç u përmend më herët, përfshin ndarjen e detyrës në disa faza. Numërimi dhe përpunimi i njëkohshëm i të dhënave ndodh duke përdorur pajisje moderne të specializuara me shumë procesorë (ASIC) dhe serverë cloud me procesorë grafik.
 12. AI Seed Frase Finder mund të përdorë ruajtjen e rezultateve të llogaritjeve të mëparshme për të shpejtuar pyetjet e mëvonshme. Për shembull, nëse programi kontrolloi më parë frazën e farës dhe zbuloi se portofoli që "hapi" nuk kishte një bilanc pozitiv, rezultati i këtij kontrolli ruhet në cache. Kur kërkon përsëri të njëjtën frazë fillestare, programi mund të kthejë menjëherë rezultatin e ruajtur, duke anashkaluar nevojën për një kontroll tjetër. (Caching-u rivendoset pas rinisjes së programit, pasi mund të kenë ndodhur ndryshime në bilancin e portofolit gjatë kësaj kohe).
 13. Optimizimi i kohës së ekzekutimit. Sistemi redukton kohën e nevojshme për të zbatuar të gjitha algoritmet. Kjo e bën më të lehtë gjetjen e frazave të farës, sepse llogaritja është më e shpejtë. Për shembull, një program mund të përdorë struktura efikase të dhënash ose algoritme të reduktimit të kompleksitetit për të shpejtuar procesin.
 14. Cilësimet e parametrave përshtatës: AI Seed Finder përdor një mekanizëm për cilësimet përshtatëse të parametrave të algoritmit gjatë funksionimit. Për shembull, është i aftë të rregullojë në mënyrë dinamike parametrat e algoritmeve në varësi të karakteristikave të të dhënave hyrëse ose gjendjes aktuale të sistemit. Kjo qasje ju lejon të optimizoni performancën dhe efikasitetin e programit në kohë reale, gjë që është e rëndësishme për përdoruesit. Ky softuer unik dallohet edhe nga fakti se mund të punojë me modele dhe algoritme të gatshme të inteligjencës artificiale. Këto modele janë fleksibël dhe sigurojnë që përdoruesi të arrijë rezultatin e pritur në kohën më të shkurtër të mundshme.

Në fund të fundit, ky program është një mjet i fuqishëm që kombinon algoritme dhe teknika të inteligjencës artificiale duke përdorur serverë të pajisur me GPU për të arritur shpejtësinë maksimale në gjenerimin e frazave unike mnemonike. Këto fraza, nga ana tjetër, i sigurojnë përdoruesit akses në portofolat Bitcoin me një bilanc pozitiv.

Pse është më i mirë AI Seed Frase Finder me AI sesa përdorimi i metodës Brute Force?

Mjeti i kontrollit të ekuilibrit të AI-së Seed Phrase Finder & BTC bazohet në inteligjencën artificiale dhe ka disa përparësi ndaj programeve të ngjashme që përdorin metodën e forcës brutale për të kërkuar përmes frazave kujtimore:

 1. Efikas: AI Seed Frase Finder përdor algoritme të mësimit të makinerive dhe rrjete nervore për të optimizuar procesin e zbulimit të frazës së farës. Është në gjendje të mësojë nga sasi të mëdha të dhënash dhe të gjejë modele, gjë që e lejon atë të kryejë kërkime në mënyrë më efikase dhe më shpejt sesa metodat e forcës brutale.
 2. Koha e reduktuar e kërkimit: AI-Seed Finder mund të përdorë informacionin që keni tashmë në lidhje me frazat e farës për të optimizuar procesin e kërkimit. Ai merr parasysh mundësinë e përdorimit të fjalëve individuale në frazat e farës dhe kështu zvogëlon kohën e kërkimit, duke rritur shanset për të gjetur frazën e saktë të farës për kuletat BTC.
 3. Përshtatshmëria: AI Seed Finder mund të trajnohet dhe përshtatet me të dhënat e reja dhe kushtet në ndryshim. Ai mund të përmirësojë algoritmet e tij dhe strategjitë e kërkimit bazuar në përvojën e tij, duke e lejuar atë të bëhet më efikas dhe i saktë me kalimin e kohës.

Gjatë llogaritjes së shpejtësisë së zgjedhjes së një fraze të farës në të njëjtën pajisje, shumë faktorë ndikojnë në saktësinë e llogaritjeve: kompleksiteti i frazës mnemonike, numri i kombinimeve të disponueshme, fuqia e pajisjes dhe efikasiteti i programit. Sidoqoftë, falë optimizimit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale, AI Seed Phrase Finder mund të përshpejtojë ndjeshëm procesin e kërkimit në krahasim me produktet e tjera softuerike të bazuara në metodat e forcës brutale. Për shembull, mund të përdorë të dhëna paraprake për të kufizuar gamën e kërkimit dhe për të zvogëluar numrin e kombinimeve, duke rezultuar në përputhje më të shpejtë.

Një alternativë ndaj "metodës Brute Force" për zgjedhjen e frazave të farës për një portofol Bitcoin duke përdorur AI Seed Frase Finder

Në përgjithësi, AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows bazuar në algoritmet e AI, ofron një qasje më efikase dhe të optimizuar për kërkimin e frazave të farës dhe kontrolleve të bilancit masiv në kuletat e BTC. Ky mjet mund të zvogëlojë ndjeshëm kohën e kërkimit dhe të rrisë gjasat për të gjetur me sukses frazën origjinale, duke e bërë atë më të lartë se programet e tjera që përdorin forcë brutale për të gjeneruar kombinime fjalësh që përbëjnë frazën origjinale të kujtesës.

Le t'i hedhim një vështrim më të afërt metodave që përdor AI_Seed_Phrase_Finder për të krijuar fraza të farës dhe për të shpjeguar rëndësinë e tyre:

 • Rrjetet nervore të përsëritura (RNN) përdoren për të analizuar të dhënat sekuenciale, duke përfshirë tekstet. Këto rrjete janë në gjendje të kapin varësitë dhe kontekstin midis fjalëve në frazat e farës, duke lejuar Gjetësin e frazave të farës së AI të gjejë frazat më të mundshme mnemonike që zhbllokojnë kuletat e Bitcoin me një bilanc pozitiv.
 • Rrjetet nervore konvolucionale (CNN) përdoren për të përpunuar imazhe me të dhëna teksti që gjenden në internet. Ata njohin në mënyrë efektive modelet dhe veçoritë lokale të tekstit, gjë që ndihmon AISeedFinder të krijojë fraza të vlefshme mnemonike me probabilitetin maksimal që ato të lidhen me kuletat Bitcoin me një bilanc pozitiv.
 • Mësimi i thellë përdor rrjete të thella nervore për të nxjerrë veçori të nivelit të lartë nga të dhënat e mëparshme. Kjo e ndihmon programin të gjejë varësi më komplekse dhe të fshehura në frazat e farës, duke përmirësuar cilësinë dhe saktësinë e tyre përpara se të kontrollojë me modulin e vlefshmërisë. Paketa e softuerit përdor gjithashtu metoda programimi evolucionare për të gjetur parametrat optimalë për modelet e AI dhe për të përmirësuar performancën dhe saktësinë e tyre. Për të parashikuar mundësinë e shfaqjes së frazave të caktuara në frazat e farës, AI Seed Phrase Finder përdor rrjetet Bayesian bazuar në të dhënat statistikore që përditësohen vazhdimisht ndërsa krijohen fraza të reja.
 • Mbështetja Vector Machine (SVM) përdoret për të analizuar dhe klasifikuar shprehjet burimore bazuar në karakteristikat dhe vetitë e tyre unike. Algoritmet e grupimit, nga ana tjetër, përdoren për të grupuar frazat e farës bazuar në ngjashmëritë dhe ngjashmëritë e tyre, duke lejuar që sasi të mëdha të dhënash të përpunohen dhe analizohen në mënyrë efikase.
 • AI Seed Frase Finder përdor Pemët e Vendimit për të klasifikuar të dhënat bazuar në një sekuencë vendimesh logjike. Së pari, kjo metodë përdoret për të analizuar dhe klasifikuar frazat e farës bazuar në veçoritë dhe vetitë e tyre. Më pas, algoritmet e rastësishme të pyjeve kombinojnë pemë të shumta vendimesh për të arritur një klasifikim më të saktë të të dhënave. Kjo lejon AISeedPhraseFinder të përmirësojë saktësinë e tij parashikuese kur zgjedh fjalë për të krijuar "fraza kujtese" të vlefshme për kuletat me një bilanc pozitiv të vlerësuar.

I gjithë ky AI Seed-Finder përdor teknika të ndryshme që e lejojnë atë të analizojë në mënyrë efikase sasi të mëdha të dhënash për të gjetur fraza të dobishme për përdoruesin. Kombinimi i qasjeve të ndryshme ju lejon të arrini performancën maksimale të programit.

Vështirë se është e mundur të gjesh komente të përdoruesve në lidhje me punën e programit AI Seed Finder në internet, pasi askush nuk do të dëshirojë të zbulojë identitetin e tij për arsye privatësie dhe të publikojë një raport mbi kërkimin e një fraze të farës për një portofol me një bilanc i madh BTC në rrjetet sociale. Nuk ka rëndësi nëse përdoruesi ishte pronari fillestar i portofolit ose mori të dhënat fillestare për të gjetur frazën e farës nga një palë e tretë.

Ju duhet të jeni qartë të vetëdijshëm për faktin se, për të ruajtur sigurinë personale, asnjë përdorues i vetëm i programit nuk do të pretendojë hapur se ai arriti të bëhej pronar i një sasie të caktuar kriptomonedhe duke përdorur këtë "program".

Numërimi i çelësave për kuletat Bitcoin duke përdorur AI

Si sigurohet siguria dhe privatësia e të dhënave personale të përdoruesit në programin AI-Seed Phrase Finder?

Zhvilluesit e mjetit AI Seed Phrase Finder & BTC për kontrolluesin e bilancit për Windows PC garantojnë konfidencialitet absolut dhe mbrojtje të rezultateve të të gjitha moduleve që përdoruesi merr në regjistrat e gjeneratorit, verifikuesit dhe kontrolluesit të bilancit.

Për regjistrim të përshtatshëm dhe të besueshëm të funksionimit të serverëve kompjuterikë që mbështesin funksionimin e programit AI Seed Phase Finder dhe që përdoruesi të shikojë gjendjen aktuale të funksionimit, përdoren teknologjitë dhe metodat e avancuara të mëposhtme:

 • Multithreading: algoritmi i programit menaxhon në mënyrë efektive serverët kompjuterikë dhe modulet e softuerit, duke ekzekutuar secilin prej tyre në një fije të veçantë. Kjo ju lejon të kryeni paralelisht detyra të ndryshme, të tilla si gjenerimi i një fraze fillestare, kontrollimi dhe llogaritja e një bilanc pozitiv. Kjo bën përdorimin më efikas të burimeve të serverit dhe redukton kohën e funksionimit.
 • Asinkron: Metoda e programimit asinkron përdoret për të përpunuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të kryer operacione nga ana e serverit. Kjo ju lejon të kryeni disa detyra në të njëjtën kohë pa bllokuar fillin kryesor të programit. Për shembull, moduli i gjeneratorit të frazave mnemonike funksionon në mënyrë asinkrone, duke gjeneruar fraza të farës paralelisht me operacionet e tjera të nevojshme. Si rezultat, performanca e programit përmirësohet ndjeshëm dhe koha e pritjes për rezultate zvogëlohet.
 • Për të regjistruar regjistrat e programeve, përdoren biblioteka të veçanta të krijuara për këtë qëllim. Biblioteka të tilla ju lejojnë të regjistroni informacione rreth funksionimit të programit, duke përfshirë frazat e krijuara, rezultatet e verifikimit dhe bilanc pozitiv. Regjistrat ruhen në skedarët e tekstit të vendosura në dosjen "Output". Falë kësaj, përdoruesi mund të shikojë regjistrat e funksionimit të moduleve në çdo kohë dhe të njihet me listën e të gjitha frazave fillestare të marra si rezultat i funksionimit të programit.
 • Analizimi i sasive të mëdha të të dhënave zakonisht kërkon përdorimin e buffering. Për shembull, rezultatet e gjeneratorit të frazave mnemonike ruhen përkohësisht në një tampon, dhe më pas shkruhen në grupe në regjistrin e programit dhe transmetohen te verifikuesi dhe mjeti i kontrollit të frazave fillestare. Kjo qasje optimizon performancën e programit dhe zvogëlon ngarkesën në server.
 • Monitorimi: Sistemi i monitorimit përdoret për të monitoruar gjendjen aktuale të programit dhe serverëve, i cili lejon përdoruesin të marrë statistika në kohë reale të operacioneve të programit, të tilla si shpejtësia e krijimit dhe verifikimit të frazës së farës, si dhe të vëzhgojë rezultatet aktuale. të modulit. Kjo ndihmon për t'iu përgjigjur shpejt çdo problemi dhe për të siguruar funksionimin e përsosur të programit.

Të gjitha këto metoda dhe teknika të dobishme mund të monitorojnë në mënyrë efektive performancën e serverëve kompjuterikë dhe të regjistrojnë pa probleme aktivitetet e programit AI ​​Seed Finder Tool, duke lejuar përdoruesin të shikojë regjistrin në çdo kohë dhe të shohë listën e frazave të krijuara, dhe ai gjithashtu mund të marrë informacion të përditësuar në lidhje me statusin aktual të operacioneve në vazhdim të programit.

Mjeti i gjetjes së frazave të farës së AI dhe Kontrolluesi i BTC përbëhet nga dy komponentë kryesorë: një pjesë klienti e instaluar në pajisjen e përdoruesit dhe një pjesë e serverit që funksionon në serverët virtualë. Pjesa e klientit të programit i siguron përdoruesit një ndërfaqe grafike për futjen e të dhënave fillestare për kërkimin e një fraze fillestare në modalitetin "AI_Target_Search_Mode" dhe fillimin e procesit të kërkimit. Programi është gjithashtu përgjegjës për enkriptimin dhe transferimin e të dhënave midis pjesëve të klientit dhe serverit. Pjesa e klientit përdor një çelës licence për të siguruar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave personale të përdoruesve.

Shumica e proceseve të programit kryhen në serverë, ku, duke përdorur algoritme të inteligjencës artificiale, kryhet krijimi, përpunimi dhe hulumtimi i frazave kujtimore me frazat e farës së nevojshme për të rivendosur aksesin në portofolin e bitcoin me interes për përdoruesin. Backend përdor algoritme të fuqishme dhe inteligjencë artificiale për të ofruar një proces të shpejtë kërkimi me shpejtësinë më të shpejtë të mundshme.

Ndërsa programi po funksionon, pjesa e klientit deshifron informacionin e marrë nga serverët duke përdorur një çelës të veçantë të krijuar në bazë të çelësit të hyrjes dhe licencës kur programi u nis për herë të parë në kompjuterin e përdoruesit. Duhet të theksohet se siguria e të dhënave të përdoruesit luan një rol të madh. Çelësi i licencës përdoret për të kriptuar dhe deshifruar të dhënat e transferuara midis pjesëve të klientit dhe serverit, si dhe për të parandaluar aksesin e paautorizuar në të dhëna dhe përdorimin e programit nga palët e treta pa licencën e duhur.

Për të siguruar konfidencialitetin e të dhënave të secilit përdorues të programit tonë, përdoret teknologjia e kriptimit. Secili modul funksionon në një mjedis të izoluar ku të gjitha të dhënat, duke përfshirë frazat mnemonike të krijuara, adresat e verifikuara dhe rezultatet e ndërmjetme, janë të koduara duke përdorur algoritme të forta enkriptimi. Operacione të rëndësishme për gjenerimin masiv, vërtetimin dhe verifikimin e bilanceve pozitive në kuletat kryhen në pajisje të teknologjisë së lartë në distancë. Vërtet, ky është një grup i tërë serverësh me performancë të lartë dhe burime të fuqishme kompjuterike. Kjo pajisje është e konfiguruar posaçërisht për të kryer në mënyrë efektive të gjitha operacionet e nevojshme.

Duhet të kujtojmë se mjeti AI Seed Phrase Finder & BTC për kontrollin e bilancit për aplikacionin Windows PC është i instaluar në kompjuterin e përdoruesit, i cili siguron monitorim të përshtatshëm të regjistrit të funksionimit të moduleve AI, dhe gjithashtu siguron kriptim dhe deshifrim të besueshëm të të dhënave. Kjo do të thotë që rezultatet e programit janë të disponueshme për ju, por përpunimi kryesor i të dhënave ndodh në pajisjet në distancë. Prandaj, kompjuteri juaj nuk do të jetë i ngarkuar shumë dhe nuk do të kërkojë burime të mëdha kompjuterike për të kryer të gjitha operacionet.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha të dhënat e transmetuara ndërmjet kompjuterit tuaj dhe pajisjeve në distancë janë të koduara duke përdorur algoritme të besueshme dhe një çelës licence. Kjo siguron që informacioni juaj të jetë i sigurt dhe i mbrojtur nga aksesi i paautorizuar. Falë përdorimit të një çelësi licence dhe një algoritmi të veçantë të enkriptimit të të dhënave, AI-Seed Phrase Finder & kontrolluesi i bilancit të BTC për mjetin Windows PC mbron me besueshmëri të gjitha rezultatet e programit në kompjuterin tuaj. Përdoruesi mund t'i shikojë këto rezultate në regjistrat e vendosur në direktorinë "Output".

Kështu, përdorimi i programit AI Seed Phrase Finder garanton konfidencialitet dhe siguri të plotë të të dhënave tuaja. Të gjitha rezultatet e modulit janë të disponueshme ekskluzivisht për ju dhe lista e frazave kujtimore për të hyrë në portofolat Electrum Bitcoin me një bilanc pozitiv do të përdoret vetëm nga ju.

Rishikimi i AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows

Llojet e licencave të programit dhe mënyrat e disponueshme të kërkimit të frazave fillestare

Siç e keni kuptuar tashmë nga informacioni i mësipërm, programi AI Seed Phrase Finder përdor pajisje moderne që mund të përpunojnë njëkohësisht një sasi të madhe të dhënash. Çdo përdoruesi i ndahet një sasi e caktuar burimesh kompjuterike, si koha dhe memoria e CPU-së, për të përfunduar detyrën e kërkimit të "frazave pozitive të farës". Kjo do të thotë që çdo përdorues merr burime të mjaftueshme për të ekzekutuar programin në mënyrë efikase, pavarësisht nga numri i përgjithshëm i përdoruesve.

Një shembull i përdorimit të programit "AI Seed Phrase Finder" për zgjedhjen masive të frazave kujtimore për kuletat e humbura të Bitcoin

Shkallueshmëria: Hardueri në të cilin funksionon softueri i mjetit të AI-Seed Finder është i shkallëzueshëm, që do të thotë se është në gjendje të rrisë performancën e tij dhe të përdorë burime shtesë sipas kërkesës. Nëse numri i përdoruesve rritet, programi përshtatet automatikisht dhe shpërndan më shumë burime për të përpunuar detyrat për secilin përdorues. Falë kësaj, pavarësisht nga numri i përdoruesve dhe lloji i licencës së tyre, softueri AI Seed Phrase Finder ofron funksionim të qëndrueshëm dhe efikas.

Optimizimi i algoritmit: Zhvilluesit e projektit AI Seed Phrase Finder po përmirësojnë vazhdimisht algoritmet e kërkimit për të siguruar funksionimin e shpejtë dhe të saktë të programit. Kjo ju lejon të përdorni me efikasitet burimet e disponueshme dhe të arrini performancë të lartë edhe me një numër të madh përdoruesish.

Ekipi i zhvillimit është përgjegjës për planifikimin e burimeve llogaritëse dhe shpërndarjen e detyrave të kërkimit të farës për çdo përdorues. Ato ofrojnë fuqinë dhe burimet e nevojshme llogaritëse për të siguruar që i gjithë sistemi të funksionojë në mënyrë efikase. Kostoja e përdorimit të programit AI Seed Finder varet nga lloji i zgjedhur i licencës, dhe për ta blerë atë, duhet të kontaktoni menaxherin përmes mesazherit Telegram në lidhjen: https://t.me/ai_seed_finder

Kur blen çdo lloj licence për të përdorur programin "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", përdoruesi paguan për marrjen me qira të pajisjeve kompjuterike, e cila përfshin një grup të caktuar funksionesh dhe fuqinë llogaritëse të nevojshme për normale. funksionimin e programit në planin tarifor të zgjedhur. Prandaj, është e pamundur të ulni koston e përdorimit të programit të treguar në listën e çmimeve, pasi kjo lidhet drejtpërdrejt me koston e energjisë. Për të njëjtën arsye, është e pamundur të sigurohet një version demo falas, por në të njëjtën kohë, kushdo që dëshiron të testojë performancën e programit ka mundësinë të blejë një licencë për versionin "Light" të programit.

Krahasimi i dy versioneve të programit "AI Seed Phrase Finder" për sa i përket ngarkesës në kompjuter

Ilustrim i punës së programit "AI Seed Phrase Finder"

Duhet sqaruar se në versionin e thjeshtuar të programit “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC”, çdo përdorues pajiset me një sasi të vogël burimesh kompjuterike, e cila përfshin kohën dhe memorien e procesorit, për të kryer detyrën. të kërkimit të frazave të farës. Kur blini licenca Premium ose VIP, çdo përdoruesi i ndahen shumë më tepër burime për të kryer detyra më komplekse, si p.sh. përdorimi i modulit AI_Target_Search_Mode. Nëse numri i përdoruesve rritet, programi shpërndan më shumë burime për të përpunuar detyrat e secilit përdorues për të siguruar funksionim të qëndrueshëm dhe efikas.

Në një kompjuter mund të ekzekutoni çdo dy versione të programit nga tre të mundshme me çelësat e duhur të licencës. Për rezultate optimale, rekomandohet përdorimi i vazhdueshëm i këtij aplikacioni në kompjuterin tuaj personal ose në një server të largët.

Siç mund ta keni vënë re në videon në fillim të këtij artikulli, softueri AI Seed Finder mbështet tre lloje të ndryshme licencash për të përdorur këtë produkt:

 1. Opsioni i licencës "Drita" ofron mundësinë për të përdorur programin vetëm në modalitetin e inteligjencës artificiale (AI). Kjo ju lejon të gjeni frazat kryesore për kuletat me një bilanc pozitiv, por procesi mund të vonohet disi. Ky lloj licence është optimizuar për funksionimin në pajisje me burime të kufizuara kompjuterike. Versioni "Lite" është një lloj versioni demo i programit, duke përdorur të cilin mund të zbuloni një numër të mjaftueshëm frazash kyçe me një bilanc pozitiv gjatë periudhës së vlefshmërisë së kësaj licence.
  Kostoja e licencës "Lite" është 0,0128 BTC në muaj. Ky është një lloj versioni demo i programit në mënyrë që të jeni në gjendje të njiheni personalisht me potencialin e tij të jashtëzakonshëm dhe të zotëroni një sasi të rastësishme të kriptomonedhës që gjendet në kuletat e braktisura, për të cilat programi do të gjejë fraza fillestare për t'i hapur ato.
 2. Licenca Premium me AI_Mode të përmirësuar ofron mundësinë për të përdorur modalitetin e kërkimit masiv për frazat kujtimore për kuletat Bitcoin që kanë një bilanc pozitiv me shpejtësi të lartë. Kjo është arsyeja pse këtij lloji të licencës i jepet një sasi e mjaftueshme burimesh për përdorim të rehatshëm dhe efektiv të programit. Një faktor i rëndësishëm është numri total i "frazave të vlefshme të farës" të gjetura gjatë periudhës së vlefshmërisë së një licence të caktuar. Bazuar në statistika, zhvilluesit flasin për aftësinë për të marrë dhjetëra herë më shumë fraza mnemonike dhe për të punuar shumë më shpejt kur përdorni një licencë Premium me një AI_Mode të përmirësuar, krahasuar me një licencë Light. Kostoja e kësaj licence është 0,0512 BTC në muaj. Ky lloj licence rekomandohet për përdorim nga ata njerëz që kanë mundësinë të përdorin programin gjatë gjithë kohës për të kërkuar frazat e farës dhe, në përputhje me rrethanat, për të fituar akses në një numër të madh kuletash Bitcoin me bilanc pozitiv. Ju duhet të merrni parasysh faktin se skedari "AI_Wallets_Seed.log" do të përmbajë një numër të madh frazash të farës për kuletat Bitcoin me bilanc pozitiv. Dhe ky numër do të rritet çdo ditë gjatë vlefshmërisë së çelësit të licencës. Prandaj, përdoruesit e këtij lloji të licencës do të duhet të "shpenzojnë mjaft përpjekje dhe kohë personale" për të kryer një numër të madh operacionesh për të tërhequr fonde nga të gjitha kuletat për të cilat programi do të gjejë fraza fillestare. Mos harroni se ju duhet ta bëni këtë vetë!
 3. Tarifa "Premium" me funksionin "AI_Target_Search_Mode" ofron të gjitha veçoritë që ofrohen në tarifën "Premium". Për më tepër, ky lloj licence i jep përparësi fuqisë përpunuese për të kërkuar shpejt një identifikues në "kushtet e kufizuara të kërkimit" të specifikuara nga përdoruesi. Ai përfshin të gjitha funksionet e disponueshme të programit dhe siguron performancë të lartë duke shfrytëzuar maksimalisht burimet e disponueshme kompjuterike të pajisjeve tona. Kjo mënyrë është menduar për përdoruesit që duan të rivendosin aksesin në bitcoin e humbur duke përdorur të dhëna të pjesshme burimore për procedurat e kërkimit. Përdorimi i kësaj licence rekomandohet vetëm nëse përdoruesi është i sigurt se duke rivendosur aksesin në portofolin për të cilin është i interesuar, ai do të jetë në gjendje të marrë asete që aktualisht kanë vlerë të konsiderueshme tregu.

Çmimi i "licencës Premium" me funksionin "AI_Target_Search_Mode" është 0,256 BTC në muaj. Ky lloj licence rekomandohet për ata përdorues që e dinë qartë se çfarë do të marrin si rezultat i përdorimit të këtij programi.

Rishikimi i AI Seed Phrase Finder dhe mjeti i kontrollit të bilancit të BTC për PC Windows

Kërkesat minimale të sistemit për të ekzekutuar AI Seed Phrase Finder në një kompjuter Windows

Për funksionimin më efikas të programit, rekomandohet përdorimi i një kompjuteri me një procesor me dy bërthama me një frekuencë ore prej të paktën 1,6 GHz. Për më tepër, do t'ju duhet 4 GB RAM për versionin 64-bit ose 2 GB RAM për versionin 32-bit. Programi kërkon gjithashtu të paktën 40 GB hapësirë ​​të lirë në hard disk për të ruajtur regjistrat e gjeneratorit dhe të verifikuesit. Përveç kësaj, për shfaqjen dhe funksionalitetin e duhur të programit, kërkohet një ekran dhe një nënsistem grafik. AI Seed Phrase Finder është i pajtueshëm me sistemet operative Windows versioni 7 dhe më i lartë. Për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm të programit, ju duhet gjithashtu një lidhje e qëndrueshme në internet me një shpejtësi prej të paktën 20 Mbit/s.

Rekomandime nga zhvilluesit

Kur përdorni AI Seed Frase Finder, ka disa udhëzime që duhen mbajtur parasysh për rezultatet më të mira:

 1. Së pari, rekomandohet fuqimisht të krijoni një portofol të ri Bitcoin duke përdorur një frazë të zgjeruar (të plotësuar në kohën e krijimit të saj me fjalë arbitrare të përdoruesit), në të cilën mund të transferohen fondet e gjetura duke përdorur programin. Kjo do të ndihmojë në sigurimin e pasurive tuaja të fituara. Një nga metodat efektive për të përmirësuar sigurinë e portofolit të Electrum Bitcoin është plotësimi i frazës së farës me fjalë të veçanta. Videoja e postuar më parë në këtë artikull tregon një shembull se si kjo mund të bëhet lehtësisht.
 2. Kur moduli "kontrolli i bilancit" zbulon një frazë kujtese për një portofol Bitcoin me një bilanc pozitiv, rekomandohet që menjëherë të vendosni për veprime të mëtejshme me këtë portofol për të shmangur mundësinë e transferimit të aseteve të kriptomonedhave që keni gjetur në një adresë Bitcoin që i përket një palë e tretë. Për ta bërë këtë, duhet t'i referoheni paragrafit të mëparshëm. nga një përdorues tjetër. Nuk ka nevojë të shpjegohen arsyet pse kjo mund të ndodhë!
 3. Për rezultate më të mira, rekomandohet që AI Seed Phrase Finder të funksionojë vazhdimisht, pasi parimet kryesore të funksionimit të programit bazohen në përdorimin e modeleve të trajnuara paraprakisht të zhvilluara duke përdorur algoritme gjenetike. Kjo kursen kohë dhe burime llogaritëse që zakonisht kërkohen për të trajnuar plotësisht një model nga e para. Sa herë që programi niset, popullata e frazave kujtimore të marra si rezultat i algoritmit gjenetik kontrollohet kundrejt popullatave të mëparshme të suksesshme të frazave të farës që janë zgjedhur nga rrjeti nervor për të testuar popullata të reja frazash.

  Sa më gjatë që programi të funksionojë vazhdimisht, aq më e lartë është shpejtësia e gjetjes së "frazave të vlefshme mnemonike" me të cilat mund të hapni akses në kuletat Bitcoin me bilanc pozitiv.

  Për ta bërë këtë, mjafton të ekzekutoni programin në një server ose kompjuter të largët dhe më pas të vëzhgoni rezultatet e programit nga kudo në planet, kudo që të jeni dhe në çdo kohë të përshtatshme duke përdorur teknologjinë RDP, e cila përshkruhet në detaje në faqe interneti microsoft. Kjo do të sigurojë funksionimin e vazhdueshëm të programit dhe do të sigurojë aftësinë për të monitoruar rezultatet e punës së tij në çdo kohë, madje edhe duke përdorur një smartphone. Pra, në mënyrë që programi të vazhdojë të funksionojë nga vendi ku është ndalur, duhet ta ndaloni programin duke përdorur butonin Stop dhe të klikoni Ruaj në skedën Project. Pas kësaj, duhet të kopjoni dosjen "përdorues" dhe ta transferoni atë në serverin RDP në dosjen e programit. Tani mund ta ekzekutoni dhe tani nuk keni nevojë të kaloni procedurën e regjistrimit, por vetëm duhet të identifikoheni dhe të ekzekutoni programin. Ajo do të vazhdojë të punojë nga ku e la. Tani mund të vazhdoni të bëni atë që ju pëlqen dhe të regjistroheni periodikisht në serverin tuaj RDP, madje edhe duke përdorur një smartphone, dhe të vëzhgoni rezultatet e programit, pavarësisht se ku jeni.

  Këtu janë disa shembuj vizualë të monitorimit në distancë të rezultateve të programit AI Seed Phrase Finder në kushte jo standarde, të marra nga zhvilluesit nga përdoruesit!

  Një metodë alternative për monitorimin e funksionimit të programit "AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC"

Demonstrimi i përdorimit të teknologjisë së Remote Desktop Protocol për të kontrolluar funksionimin e programit "AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC"

Për të shmangur dështimet në funksionimin e programit në një kompjuter desktop, është e nevojshme të sigurohet një lidhje e qëndrueshme me internetin dhe, nëse është e mundur, të përdoret një furnizim me energji të pandërprerë. Kjo përfundon rishikimin e programit, por vlen të përmendet gjithashtu. se programi u vlerësua shumë nga përdoruesit Forumi i Bitcoin, i cili është një tregues i rëndësishëm i vlerës së saj në mesin e entuziastëve të kriptomonedhave dhe adhuruesve të teknologjive të reja.

Ju gjithashtu mund të studioni në detaje dhe të kontrolloni personalisht të gjitha frazat fillestare që shihen në këtë video regjistrim të gjatë të programit, të cilin ai e gjeneron në mënyrë inteligjente bazuar në metodat dhe algoritmet e inteligjencës artificiale. Si rezultat, falë dy mënyrave të funksionimit të programit "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", përdoruesit kanë një mundësi unike për të rikuperuar frazat e humbura të farës dhe për të fituar akses në bitcoin që më parë konsideroheshin të humbura përgjithmonë. Ky "softuer inteligjent" ofron një zgjidhje moderne të bazuar në parimet e inteligjencës artificiale dhe mësimit të makinerive, gjë që e bën programin shumë efikas dhe të besueshëm për t'u përdorur.

Ekipi ynë dikur u interesua për një trend të modës: tregtimin e kriptomonedhave. Tani arrijmë ta bëjmë shumë lehtë, kështu që fitojmë gjithmonë fitim pasiv falë informacioneve të brendshme për "pompat e kriptomonedhave" të ardhshme të publikuara në kanalin Telegram. Prandaj, ne i ftojmë të gjithë të lexojnë rishikimin e këtij komuniteti të kriptomonedhës "Sinjalet e pompës kripto për Binance".