Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë për të dhënat personale të përdoruesve dhe lexuesve të revistës Obzoroff (këtu e tutje referuar si politika e privatësisë) vlen për të gjitha informacionet e postuara në faqen e internetit në internet në: https://obzoroff.info .

Përdorimi i çdo informacioni të postuar në Faqen Obzoroff nënkupton pëlqimin e pakushtëzuar të Përdoruesit për këtë Politikë dhe kushtet për përpunimin e informacionit të tij personal të specifikuar në të; në rast të mosmarrëveshjes me këto kushte, Përdoruesi duhet të përmbahet nga përdorimi i informacionit të botuar dhe Faqes në tërësi.

Kur kopjoni përmbajtje (tekst, imazhe, video, etj.) Në ndonjë faqe tjetër, rrjet social, blog personal dhe burim tjetër i jashtëm në Internet, Përdoruesi duhet të sigurojë një lidhje me burimin: https://obzoroff.info.

Politika e përgjithshme e privatësisë

 • 1.1. Brenda kornizës së kësaj Politike, informacioni personal i Përdoruesit do të thotë:
 • 1.1.1. Çdo informacion personal që Përdoruesi siguron për veten e tij në mënyrë të pavarur gjatë procesit të përdorimit të Faqes, përfshirë të dhënat personale të Përdoruesit. Informacioni i kërkuar shënohet në një mënyrë të veçantë në fushat e përcaktuara. Informacione të tjera sigurohen nga Përdoruesi sipas gjykimit të tij personal.
 • 1.1.2. Të dhënat që transmetohen automatikisht në administratën e sitit gjatë përdorimit të tyre duke përdorur softuerin e instaluar në pajisjen e përdoruesit, duke përfshirë adresën IP, të dhënat e cookie-t, informacionin në lidhje me shfletuesin e vizitorit (ose programin tjetër përmes të cilit aksesohen shërbimet), teknike karakteristikat e harduerit dhe softuerit të përdorur nga ju, data dhe koha e qasjes në shërbime, adresat e faqeve të kërkuara dhe informacione të tjera të ngjashme.
 • 1.2. Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet vetëm për portalet https://obzoroff.info dhe pasqyrat e saj me parashtesën "www". Burimi i internetit nuk kontrollon dhe nuk është përgjegjës për faqet e palëve të treta në të cilat Përdoruesi mund të klikojë në lidhjet e disponueshme në revistë obzoroff.info.
 • 1.3. Operatori i të dhënave personale për qëllimet e kësaj Politike është Gazeta Ndërkombëtare e Informacionit Mjekësor Obzoroff Info

Përpunimi i informacionit të përdoruesve të faqes Obzoroff

 • 2.1 Faqja mbledh dhe ruan vetëm atë informacion personal që është i nevojshëm për të dhënë përgjigje në pyetjet e lexuesve të faqes, komentet e përdoruesve në botimet e Gazetës Obzoroff, ose ekzekutimin e marrëveshjeve dhe kontratave me Përdoruesin, përveç rasteve kur legjislacioni parashikon ruajtjen e detyrueshme të informacionit personal për një periudhë të përcaktuar me ligj.
 • 2.2. Sajti ynë përpunon informacione personale rreth Përdoruesve për qëllimet e mëposhtme:
 • 2.2.1. Vendosja e reagimeve me Përdoruesin, duke përfshirë dërgimin e njoftimeve, kërkesave në lidhje me përdorimin e Faqes, ofrimin e shërbimeve në lidhje me konsultimin, përpunimin e kërkesave dhe aplikacioneve nga Përdoruesi.
 • 2.2.2. Konfirmimi i saktësisë dhe plotësisë së të dhënave personale të dhëna nga Përdoruesi.
 • 2.2.3. Sigurimi i përdoruesit të sitit një informacion efektiv dhe mbështetje teknike në rast të problemeve që lidhen me përdorimin e sitit.

Kushtet për përpunimin e informacionit personal të përdoruesve dhe transferimin e tij te palët e treta

 • 3.1 Në lidhje me informacionin personal të Përdoruesit, konfidencialiteti i tij ruhet, përveç në rastet e sigurimit vullnetar nga ana e Përdoruesit të informacionit për veten e tij për qasje të përgjithshme te një numër i pakufizuar personash. Kur përdor shërbime të caktuara, Përdoruesi bie dakord që një pjesë e caktuar e informacionit të tij personal të bëhet e disponueshme për publikun.
 • 3.2. Operatori ka të drejtë të transferojë informacionin personal të Përdoruesit tek palët e treta në rastet e mëposhtme:
 • 3.2.1. Përdoruesi është pajtuar për veprime të tilla.
 • 3.2.2. Transferimi është i nevojshëm që Përdoruesi të përdorë një shërbim specifik ose të përmbushë një marrëveshje ose kontratë specifike me Përdoruesin.
 • 3.2.3. Transferimi sigurohet nga ligji rus, ndërkombëtar ose ligj tjetër i zbatueshëm brenda kornizës së procedurës së përcaktuar me ligj.
 • 3.3. Përpunimi i të dhënave personale të Përdoruesit kryhet pa ndonjë kufizim kohor në asnjë mënyrë ligjore, duke përfshirë edhe në sistemet e informacionit të të dhënave personale duke përdorur mjete automatizimi ose pa përdorur mjete të tilla. Përpunimi i të dhënave personale të Përdoruesve kryhet në përputhje me Ligjin Federal të 27.07.2006 Korrikut 152 Nr. 07.02.2017-FZ "Për të Dhënat Personale" dhe dispozitat e Ligjit Federal të 13 Shkurt XNUMX Nr. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Operatori merr masat e nevojshme organizative dhe teknike për të mbrojtur informacionin personal të Përdoruesit nga hyrja e paautorizuar ose aksidentale, shkatërrimi, ndryshimi, bllokimi, kopjimi, shpërndarja, si dhe nga veprimet e tjera të paligjshme të palëve të treta.

Detyrimet e palëve

 • 4.1. Përdoruesi i faqes https://obzoroff.info duhet:
 • 4.1.1. Jepni informacion në lidhje me të dhënat personale të nevojshme për të përdorur Faqen.
 • 4.1.2. Azhurnoni, plotësoni informacionin e dhënë në lidhje me të dhënat personale në rast të ndryshimeve në këtë informacion.
 • 4.2. Operatori (administrimi i faqes Obzoroff) është i detyruar:
 • 4.2.1. Përdorni informacionin e marrë vetëm për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë.
 • 4.2.2. Sigurohuni që informacioni konfidencial të mbahet sekret, të mos zbulohet pa lejen paraprake me shkrim të Përdoruesit, dhe gjithashtu të mos shesë, shkëmbejë, publikojë ose zbulojë në ndonjë mënyrë tjetër të mundshme të dhënat personale të transferuara të Përdoruesit, përveç siç parashikohet në këtë Politikë të Privatësisë.
 • 4.2.3. Merrni masa paraprake për të mbrojtur konfidencialitetin e të dhënave personale të Përdoruesit në përputhje me procedurën e përdorur zakonisht për të mbrojtur këtë lloj informacioni në biznesin ekzistues.
 • 4.2.4. Bllokoni të dhënat personale në lidhje me Përdoruesin përkatës nga momenti i kontaktit ose kërkesës së Vizitorit ose përfaqësuesit të tij ligjor ose organit të autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të subjekteve të informacionit privat për periudhën e verifikimit në rast të zbulimit të informacionit të pasaktë ose veprimeve të paligjshme.

Përgjegjësia e përdoruesit dhe administrimi i sitit

 • 5.1. Administrata e faqes Obzorofoff, e cila nuk ka përmbushur detyrimet e saj, është përgjegjës për humbjet e bëra nga Përdoruesi në lidhje me keqpërdorimin e të dhënave personale, në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.
 • 5.2. Në rast të humbjes ose zbulimit të informacionit konfidencial, Administrata e Faqes nuk është përgjegjëse nëse ky informacion konfidencial:
 • 5.2.1. Ajo u bë publike para humbjes ose zbulimit të saj.
 • 5.2.2. Ajo u mor nga një palë e tretë deri sa u prit nga Administrata e sitit.
 • 5.2.3. U zbulua me pëlqimin e Përdoruesit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis palëve

 • 6.1 Para se të shkoni në gjykatë me një kërkesë për mosmarrëveshje që lindin nga marrëdhënia midis Përdoruesit të Faqes dhe Administratës së Faqes, është e detyrueshme të paraqisni një kërkesë (një propozim me shkrim për një zgjidhje vullnetare të mosmarrëveshjes).
 • 6.2 Marrësi i kërkesës brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga data e marrjes së të cilit, njofton aplikantin me shkrim për rezultatet e shqyrtimit të ankesës.
 • 6.3. Nëse marrëveshja nuk arrihet, mosmarrëveshja do t'i referohet gjykatës në përputhje me legjislacionin aktual të Federatës Ruse.
 • 6.4. Legjislacioni aktual i Federatës Ruse zbatohet për këtë Politikë të Privatësisë dhe marrëdhëniet midis Përdoruesit dhe Administratës së Faqes.

Kushtet shtesë

 • 7.1. Administrata e faqes ka të drejtë të bëjë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë pa pëlqimin e Përdoruesit.
 • 7.2. Politika e re e Privatësisë hyn në fuqi nga momenti që ajo postohet në Sajt, përveç nëse parashikohet ndryshe nga botimi i ri i Politikës së Privatësisë.
 • 7.3. Çdo sugjerim ose pyetje në lidhje me këtë Rregullore të Privatësisë duhet të raportohet me email admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Politika aktuale e privatësisë është postuar në faqen në: https://obzoroff.info/ kontaktoni-ne /. Për banorët e Evropës që përdorin faqen Obzorofoff duhet të lexohet Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave (GDPR) dhe pranoni kushtet, ose refuzoni të përdorni faqen tonë.