Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë për të dhënat personale të përdoruesve dhe lexuesve të revistës Obzoroff (në tekstin e mëtejmë - Politika e Privatësisë) vlen për të gjitha informacionet e postuara në faqen e internetit në Internet në: https://obzoroff.info (në tekstin e mëtejmë referuar si siti), të cilin përdoruesit dhe administrata e portalit mund të marrin në lidhje me Vas gjatë përdorimit të burimit (Përfshirja e informacionit personal gjatë regjistrimit të një vizitori, adresat e postës elektronike të lënë në komentet te artikujt e dërguar me postë elektronike ose përmes formularit të feedback).

Përdorimi i çdo informacioni të postuar në uebfaqen e Obzoroff nënkupton pëlqimin e pakushtëzuar të Përdoruesit për këtë politikë dhe kushtet për përpunimin e informacionit të tij personal të specifikuar në të; në rast mosmarrëveshjeje me këto kushte, Përdoruesi duhet të përmbahet nga përdorimi i informacionit të publikuar dhe sitit në tërësi.

Kur kopjoni përmbajtje (tekst, imazhe, video, etj.) Në ndonjë faqe tjetër në internet, rrjet social, blog personal ose burim tjetër të jashtëm në Internet, Përdoruesi duhet të sigurojë një lidhje me burimin: https://obzoroff.info.

Politika e përgjithshme e privatësisë

 • 1.1. Në kuadër të kësaj politike, informacioni personal i Përdoruesit nënkupton:
 • 1.1.1. Do informacion personal që Përdoruesi ofron për veten e tij në mënyrë të pavarur në procesin e përdorimit të sitit, përfshirë të dhënat personale të Përdoruesit. Informacioni i detyrueshëm shënohet në një mënyrë të veçantë në fushat e parashikuara për këtë. Informacione të tjera jepen nga Përdoruesi në diskrecionin e tij personal.
 • 1.1.2. Të dhënat që transferohen automatikisht në administratën e sitit në procesin e përdorimit të tij duke përdorur softuerin e instaluar në pajisjen e Përdoruesit, duke përfshirë adresën IP, të dhënat e cookie-t, informacionin rreth shfletuesit të Visitorit (ose programit tjetër që përdor shërbimet), teknike karakteristikat e pajisjes dhe softverit të përdorur nga ju, datën dhe kohën e hyrjes në shërbime, adresat e faqeve të kërkuara dhe informacione të tjera të ngjashme.
 • 1.2. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për portalet https: //.obzoroff.info dhe pasqyrat e saj me parashtesën "www". Burimi i uebit nuk kontrollon dhe nuk është përgjegjës për faqet e palëve të treta, për të cilat Përdoruesi mund të klikojë në lidhjet e disponueshme në ditar obzoroff.info.
 • 1.3. Operatori i të dhënave personale për qëllimet e kësaj politike është Gazeta Ndërkombëtare e Informacionit Mjekësor Obzorofoff Info

Përpunimi i informacionit të përdoruesve të faqes Obzoroff

 • 2.1. Sajti mbledh dhe ruan vetëm atë informacion personal që është i nevojshëm për të dhënë përgjigje për pyetjet nga lexuesit e faqes, komentet e përdoruesve për botimet e Revistës Obzorofoff ose ekzekutimin e marrëveshjeve dhe kontratave me Përdoruesin, përveç kur ligji parashikon ruajtjen e detyrueshme të informacionit personal për një periudhë të përcaktuar me ligj.
 • 2.2. Sajti ynë përpunon informacione personale rreth Përdoruesve për qëllimet e mëposhtme:
 • 2.2.1. Vendosja e feedback-ut me Përdoruesin, përfshirë dërgimin e njoftimeve, kërkesat në lidhje me përdorimin e sitit, ofrimin e shërbimeve në lidhje me konsultimin, përpunimin e kërkesave dhe aplikacioneve nga Përdoruesi.
 • 2.2.2. Konfirmimet për saktësinë dhe plotësinë e të dhënave personale të dhëna nga Përdoruesi.
 • 2.2.3. Sigurimi i përdoruesit të sitit një informacion efektiv dhe mbështetje teknike në rast të problemeve që lidhen me përdorimin e sitit.

Kushtet e përpunimit të informacionit personal të përdoruesve dhe transferimit të tij tek palët e treta

 • 3.1. Në lidhje me informacionin personal të Përdoruesit, konfidencialiteti i tij ruhet, përveç rasteve kur Përdoruesi jep vullnetarisht informacione për veten e tij për qasje të përgjithshme në një numër të pakufizuar njerëzish. Kur përdorni shërbime të caktuara, Përdoruesi pajtohet që një pjesë e caktuar e informacionit të tij personal të bëhet në dispozicion të publikut.
 • 3.2. Operatori ka të drejtë të transferojë informacionin personal të Përdoruesit tek palët e treta në rastet e mëposhtme:
 • 3.2.1. Përdoruesi është pajtuar për veprime të tilla.
 • 3.2.2. Transferimi është i nevojshëm për përdorimin nga Përdoruesi i një shërbimi të caktuar ose për ekzekutimin e një marrëveshje ose kontrate specifike me Përdoruesin.
 • 3.2.3. Transferimi parashikohet nga legjislacioni rus, ndërkombëtar ose tjetër i zbatueshëm brenda kornizës së procedurës së përcaktuar me ligj.
 • 3.3. Përpunimi i të dhënave personale të Përdoruesit kryhet pa ndonjë kufizim kohor në asnjë mënyrë ligjore, duke përfshirë edhe në sistemet e informacionit të të dhënave personale duke përdorur mjete automatizimi ose pa përdorur mjete të tilla. Përpunimi i të dhënave personale të Përdoruesve kryhet në përputhje me Ligjin Federal të 27.07.2006 Korrikut 152 Nr. 07.02.2017-FZ "Për të Dhënat Personale" dhe dispozitat e Ligjit Federal të 13 Shkurt XNUMX Nr. XNUMX-FZ. Banorët e vendeve të Bashkimit Evropian që përdorin faqen e internetit të Obzoroff duhet të lexojnë Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave (GDPR) dhe pranoni kushtet, ose refuzoni të përdorni faqen tonë.
 • 3.4. Operatori do të marrë masat e nevojshme organizative dhe teknike për të mbrojtur informacionin personal të Përdoruesit nga qasja e paligjshme ose aksidentale, shkatërrimi, ndryshimi, bllokimi, kopjimi, shpërndarja, si dhe nga veprimet e tjera të paligjshme të palëve të treta.

Detyrimet e palëve

 • 4.1. Përdoruesi i faqes në internet https://obzoroff.info duhet:
 • 4.1.1. Siguroni informacione rreth të dhënave personale të nevojshme për të përdorur sitin.
 • 4.1.2. Azhurnoni, plotësoni informacionin e dhënë në lidhje me të dhënat personale në rast të ndryshimit të këtij informacioni.
 • 4.2. Operatori (administrimi i faqes Obzoroff) është i detyruar:
 • 4.2.1. Përdorni informacionin e marrë vetëm për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë.
 • 4.2.2. Siguroni ruajtjen e informacionit konfidencial në fshehtësi, për mos shpërndarjen e tij pa lejen paraprake me shkrim të Përdoruesit, dhe gjithashtu mos shitjen, shkëmbimin, publikimin ose shpalosjen në mënyra të tjera të mundshme të dhënat personale të transmetuara të Përdoruesit, përveçse siç parashikohet në këtë Politikë të Privatësisë.
 • 4.2.3. Merrni masa paraprake për të mbrojtur konfidencialitetin e të dhënave personale të Përdoruesit në përputhje me procedurën që zakonisht përdoret për të mbrojtur këtë lloj informacioni në transaksionet ekzistuese të biznesit.
 • 4.2.4. Bllokoni të dhënat personale në lidhje me Përdoruesin përkatës nga momenti i kërkesës ose kërkesës së Vizitorit ose përfaqësuesit të tij ligjor ose organit të autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të subjekteve të informacionit privat për periudhën e verifikimit në rast të zbulimit të informacionit të rremë ose veprimeve të paligjshme.

Përgjegjësia e përdoruesit dhe administrimi i sitit

 • 5.1. Administrata e faqes Obzorofoff, e cila nuk ka përmbushur detyrimet e saj, është përgjegjës për humbjet e bëra nga Përdoruesi në lidhje me keqpërdorimin e të dhënave personale, në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.
 • 5.2. Në rast të humbjes ose zbulimit të informacionit konfidencial, Administrata e sitit nuk është përgjegjëse nëse ky informacion konfidencial:
 • 5.2.1. Ajo u bë publike para humbjes ose zbulimit të saj.
 • 5.2.2. Ajo u mor nga një palë e tretë deri sa u prit nga Administrata e sitit.
 • 5.2.3. Ajo u zbulua me pëlqimin e Përdoruesit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis palëve

 • 6.1. Para se të paraqiteni në gjykatë me një kërkesë për mosmarrëveshje që vijnë nga marrëdhëniet midis Përdoruesit të sitit dhe administratës së sitit, është e detyrueshme të paraqisni një kërkesë (një propozim me shkrim për zgjidhjen vullnetare të mosmarrëveshjes).
 • 6.2. Marrësi i kërkesës brenda 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e marrjes së së cilës, njofton aplikantin me shkrim për rezultatet e ankesës.
 • 6.3. Nëse marrëveshja nuk arrihet, mosmarrëveshja do t'i referohet gjykatës në përputhje me legjislacionin aktual të Federatës Ruse.
 • 6.4. Legjislacioni aktual i Federatës Ruse vlen për këtë Politikë të Privatësisë dhe marrëdhëniet midis përdoruesit dhe administratës së faqes.

Kushtet shtesë

 • 7.1. Administrata e faqes ka të drejtë të bëjë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë pa pëlqimin e Përdoruesit.
 • 7.2. Politika e re e privatësisë hyn në fuqi që nga momenti kur ajo është postuar në sit, përveç nëse parashikohet ndryshe nga versioni i ri i Politikës së Privatësisë.
 • 7.3. Çdo sugjerim ose pyetje në lidhje me këtë Rregullore të Privatësisë duhet të raportohet me email për të mbështetur @obzoroff.info.
 • 7.4. Politika aktuale e privatësisë është në dispozicion në faqen në: https://obzoroff.info/ kontaktoni-ne /. Për banorët e Evropës që përdorin faqen Obzorofoff duhet të lexohet Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave (GDPR) dhe pranoni kushtet, ose refuzoni të përdorni faqen tonë.
Obzoroff