Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pre osobné údaje používateľov a čitateľov časopisu Obzoroff (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na všetky informácie zverejnené na webovej stránke na internete: https://obzoroff.info (ďalej len „stránka“), ktoré používatelia a správa portálu môžu dostávať o Vare počas používania zdroja (vrátane osobných údajov pri registrácii návštevníka, e-mailových adries zanechaných v komentároch k článkom zaslaným e-mailom alebo prostredníctvom formulára spätnej väzby).

Použitie akýchkoľvek informácií zverejnených na webovej stránke Obzoroff znamená bezpodmienečný súhlas používateľa s týmito zásadami as podmienkami spracovania jeho osobných údajov v nich uvedených; v prípade nesúhlasu s týmito podmienkami by mal užívateľ upustiť od používania publikovaných informácií a stránky ako celku.

Pri kopírovaní obsahu (text, obrázky, videá atď.) Na akúkoľvek inú webovú stránku, sociálnu sieť, osobný blog alebo iný externý zdroj na internete musí používateľ poskytnúť odkaz na zdroj: https://obzoroff.info .

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

 • 1.1. Osobné informácie Užívateľa v rámci tejto politiky znamenajú:
 • 1.1.1. Akékoľvek osobné informácie, ktoré užívateľ poskytuje o sebe nezávisle v procese používania stránky, vrátane osobných údajov užívateľa. Povinné informácie sa označujú osobitným spôsobom v poliach určených na tento účel. Ďalšie informácie poskytuje užívateľ podľa vlastného uváženia.
 • 1.1.2. Dáta, ktoré sa automaticky prenášajú do správy stránok v priebehu ich používania pomocou softvéru nainštalovaného v zariadení používateľa, vrátane adresy IP, údajov cookie, informácií o prehliadači návštevníka (alebo inom programe, ktorý pristupuje k službám), technických charakteristika zariadenia a softvéru, ktorý používate, dátum a čas prístupu k službám, adresy požadovaných stránok a ďalšie podobné informácie.
 • 1.2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na https: // portály.obzoroff.info a jeho zrkadlá s predponou „www“. Webový zdroj nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné v denníku obzoroff.info.
 • 1.3. Prevádzkovateľom osobných údajov na účely tejto politiky je Medzinárodný lekársky informačný denník Obzorofoff Info

Spracúvajú sa informácie o používateľoch lokality Obzoroff

 • 2.1. Stránka zhromažďuje a ukladá iba tie osobné informácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie odpovedí na otázky čitateľov stránky, komentáre používateľov k publikáciám časopisu Obzorofoff Journal alebo vykonávanie zmlúv a zmlúv s používateľom, okrem prípadov, keď zákon ustanovuje povinné uchovávanie osobných údajov na dobu stanovenú zákonom.
 • 2.2. Naša stránka spracúva osobné informácie o používateľoch na tieto účely:
 • 2.2.1. Zriadenie spätnej väzby s používateľom, vrátane zasielania oznámení, žiadostí týkajúcich sa používania stránky, poskytovania služieb súvisiacich s konzultáciami, spracovaním žiadostí a aplikácií od používateľa.
 • 2.2.2. Potvrdenia presnosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých používateľom.
 • 2.2.3. Poskytovanie efektívnych informácií a technickej podpory užívateľovi v prípade problémov spojených s používaním stránky.

Podmienky spracovania osobných údajov používateľov a ich prenosu tretím stranám

 • 3.1. Pokiaľ ide o osobné údaje užívateľa, zachováva sa jeho dôvernosť, s výnimkou prípadov, keď užívateľ dobrovoľne poskytne informácie o sebe, aby mohol mať prístup k neobmedzenému počtu ľudí. Užívateľ pri používaní určitých služieb súhlasí s tým, že určitá časť jeho osobných údajov bude verejne dostupná.
 • 3.2. Prevádzkovateľ má právo preniesť osobné údaje Užívateľa na tretie strany v nasledujúcich prípadoch:
 • 3.2.1. Užívateľ s týmito činnosťami súhlasil.
 • 3.2.2. Prevod je potrebný na to, aby užívateľ mohol používať určitú službu alebo na vykonanie osobitnej dohody alebo zmluvy s používateľom.
 • 3.2.3. Prevod je zabezpečený ruskými, medzinárodnými alebo inými platnými právnymi predpismi v rámci konania ustanoveného zákonom.
 • 3.3. Spracovanie osobných údajov Užívateľa sa vykonáva bez časového obmedzenia akýmikoľvek zákonnými prostriedkami, a to aj v informačných systémoch osobných údajov pomocou automatizačných nástrojov alebo bez ich použitia. Spracovanie osobných údajov Používateľov sa uskutočňuje v súlade s federálnym zákonom 27.07.2006 č. 152-ФЗ „O osobných údajoch“ a ustanoveniami federálneho zákona 07.02.2017 č. 13-ФЗ.
 • 3.4. Prevádzkovateľ prijme potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov Užívateľa pred nezákonným alebo náhodným prístupom, zničením, pozmenením, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými konaniami tretích strán.

Povinnosti strán

 • 4.1. Používateľ webových stránok https://obzoroff.info musí:
 • 4.1.1. Poskytnite informácie o osobných údajoch potrebných na používanie stránky.
 • 4.1.2. Aktualizujte, doplňte poskytnuté informácie o osobných údajoch v prípade zmeny týchto údajov.
 • 4.2. Prevádzkovateľ (správa lokality Obzoroff) je povinný:
 • 4.2.1. Informácie, ktoré ste dostali, používajte výlučne na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • 4.2.2. Zabezpečiť utajenie dôverných informácií v tajnosti, nezverejňovať ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu používateľa a tiež predávať, vymieňať, zverejňovať alebo iným spôsobom prenášať osobné údaje používateľa, s výnimkou prípadov stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • 4.2.3. Vykonajte predbežné opatrenia na ochranu dôverných osobných údajov používateľa v súlade s postupom, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu tohto druhu informácií pri existujúcich obchodných transakciách.
 • 4.2.4. Zablokujte osobné údaje týkajúce sa príslušného používateľa od okamihu žiadosti alebo žiadosti návštevníka alebo jeho zákonného zástupcu alebo oprávneného orgánu na ochranu práv subjektov súkromných informácií počas obdobia overovania v prípade odhalenia nepravdivých informácií alebo protiprávneho konania.

Zodpovednosť za správu používateľov a stránok

 • 5.1. Správa stránky Obzorofoff, ktorá si nesplnila svoje povinnosti, je v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie zodpovedná za straty, ktoré vzniknú používateľovi v súvislosti so zneužitím osobných údajov.
 • 5.2. V prípade straty alebo prezradenia dôverných informácií nie je Správa stránok zodpovedná, ak tieto dôverné informácie:
 • 5.2.1. Pred stratou alebo zverejnením sa stala verejnou.
 • 5.2.2. Dostalo sa od tretej strany, až kým ju nedostala správa stránok.
 • 5.2.3. Bolo zverejnené so súhlasom Užívateľa.

Riešenie sporov medzi stranami

 • 6.1. Pred podaním žaloby na súd, ktorá vznikla v súvislosti so vzťahom medzi používateľom stránky a správou lokality, je potrebné podať žalobu (písomný návrh na dobrovoľné vyriešenie sporu).
 • 6.2. Príjemca reklamácie do 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej prijatia písomne ​​oznámi žiadateľovi výsledky sťažnosti.
 • 6.3. Ak sa dohoda nedosiahne, spor sa postúpi súdu v súlade s platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.
 • 6.4. Na túto politiku ochrany osobných údajov a vzťah medzi používateľom a správou stránok sa vzťahujú platné právne predpisy Ruskej federácie.

Dodatočné podmienky

 • 7.1. Správa stránok má právo na vykonanie zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov bez súhlasu používateľa.
 • 7.2. Nové Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od ich uverejnenia na Stránke, pokiaľ nová verzia Zásad ochrany osobných údajov neustanovuje inak.
 • 7.3. Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov by mal nahlásiť správca @obzoroff.info.
 • 7.4. Aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícii na stránke: https://obzoroff.info/ kontaktujte nás /. Pre obyvateľov Európy, ktorí používajú túto stránku, si musí prečítať Obzorofoff Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a akceptovať podmienky alebo odmietnuť používanie našich stránok.
Obzoroff - medzinárodný lekársky časopis