Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre osobné údaje používateľov a čitateľov časopisu Obzoroff (ďalej len ako zásady ochrany osobných údajov) sa vzťahujú na všetky informácie zverejnené na webovej stránke na internete na adrese https://obzoroff.info (ďalej len ako „Stránka“), ktoré o vás môžu používatelia a správa portálu získať počas používania zdroja (vrátane osobných údajov pri registrácii návštevníka, e-mailových adries ponechaných v komentároch k článkom, zaslaných e-mailom alebo prostredníctvom formulára spätnej väzby).

Použitie akýchkoľvek informácií zverejnených na stránke Obzoroff znamená bezpodmienečný súhlas používateľa s týmito zásadami a s podmienkami spracovania ich osobných údajov, ktoré sú v nich uvedené; v prípade nesúhlasu s týmito podmienkami sa musí Používateľ zdržať používania zverejnených informácií a Stránky ako celku.

Pri kopírovaní obsahu (textu, obrázkov, videa atď.) Na akýkoľvek iný web, sociálnu sieť, osobný blog a iné externé zdroje na internete musí používateľ uviesť odkaz na zdroj: https://obzoroff.info.

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

 • 1.1. V rámci týchto zásad osobné údaje používateľa znamenajú:
 • 1.1.1. Akékoľvek osobné informácie, ktoré o sebe Používateľ poskytuje nezávisle v procese používania stránky, vrátane jeho osobných údajov. Požadované informácie sú osobitne označené v poliach určených na tento účel. Ďalšie informácie poskytuje užívateľ podľa vlastného uváženia.
 • 1.1.2. Údaje, ktoré sa automaticky prenášajú do správy Webových stránok v priebehu ich používania pomocou softvéru nainštalovaného v zariadení Používateľa, vrátane IP adresy, údajov cookies, informácií o prehliadači Návštevníka (alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú služby sprístupnené), technické údaje charakteristiky hardvéru a softvéru, ktoré používate, dátum a čas prístupu k službám, adresy požadovaných stránok a ďalšie podobné informácie.
 • 1.2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na portály https://obzoroff.info a jeho zrkadlá s predponou „www“. Webový zdroj nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže Používateľ kliknúť na odkazy dostupné v časopise obzoroff.info.
 • 1.3. Prevádzkovateľom osobných údajov na účely týchto zásad je International Medical Information Journal Obzoroff Info

Spracúvajú sa informácie o používateľoch lokality Obzoroff

 • 2.1. Stránka zhromažďuje a ukladá iba tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie odpovedí na otázky čitateľov stránok, komentárov používateľov k publikáciám časopisu Obzoroff Journal alebo plnenia dohôd a zmlúv s používateľom, s výnimkou prípadov, keď právne predpisy stanovujú povinné uchovávanie osobných údajov po dobu stanovenú zákonom.
 • 2.2. Naša stránka spracúva osobné informácie o používateľoch na tieto účely:
 • 2.2.1. Získavanie spätnej väzby s používateľom, vrátane zasielania upozornení, požiadaviek týkajúcich sa používania stránky, poskytovania služieb súvisiacich s konzultáciami, spracovaním požiadaviek a aplikácií od používateľa.
 • 2.2.2. Potvrdenie presnosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých Užívateľom.
 • 2.2.3. Poskytovanie efektívnych informácií a technickej podpory užívateľovi v prípade problémov spojených s používaním stránky.

Podmienky spracovania osobných údajov používateľov a ich prenosu tretím stranám

 • 3.1. Pokiaľ ide o osobné informácie používateľa, zachováva sa ich dôvernosť, s výnimkou prípadov dobrovoľného poskytovania informácií o sebe používateľom na všeobecný prístup k neobmedzenému počtu osôb. Užívateľ pri používaní určitých služieb súhlasí s tým, aby sa určitá časť jeho osobných údajov stala verejne prístupnou.
 • 3.2. Prevádzkovateľ má právo na prenos osobných údajov Používateľa tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:
 • 3.2.1. Užívateľ s týmito činnosťami súhlasil.
 • 3.2.2. Prevod je nevyhnutný na to, aby Užívateľ mohol využívať konkrétnu službu alebo plniť konkrétnu dohodu alebo zmluvu s Užívateľom.
 • 3.2.3. Prevod je upravený ruským, medzinárodným alebo iným príslušným právom v rámci postupu stanoveného zákonom.
 • 3.3. Spracovanie osobných údajov Používateľa sa uskutočňuje bez časového obmedzenia akýmkoľvek legálnym spôsobom, a to aj v informačných systémoch osobných údajov s využitím automatizačných nástrojov alebo bez použitia týchto nástrojov. Spracovanie osobných údajov Užívateľov sa uskutočňuje v súlade s federálnym zákonom z 27.07.2006. júla 152 č. 07.02.2017-FZ „O osobných údajoch“ a ustanoveniami federálneho zákona zo 13. februára XNUMX č. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Prevádzkovateľ prijíma nevyhnutné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov Používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, zmenou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými činmi tretích strán.

Povinnosti strán

 • 4.1. Používateľ stránky https://obzoroff.info musí:
 • 4.1.1. Poskytnite informácie o osobných údajoch potrebných na používanie stránky.
 • 4.1.2. Aktualizujte, doplňte poskytnuté informácie o osobných údajoch pre prípad zmeny týchto informácií.
 • 4.2. Prevádzkovateľ (správa lokality Obzoroff) je povinný:
 • 4.2.1. Získané informácie používajte výhradne na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • 4.2.2. Zaistite, aby boli dôverné informácie utajené, nezverejňované bez predchádzajúceho písomného súhlasu používateľa, a tiež aby ste nepredávali, nevymieňali, nezverejňovali ani nezverejňovali prenesené osobné údaje používateľa iným spôsobom, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • 4.2.3. Prijmite preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov používateľa v súlade s postupom, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu tohto druhu informácií v existujúcich obchodných transakciách.
 • 4.2.4. Blokovať osobné údaje týkajúce sa príslušného Používateľa od okamihu kontaktu alebo žiadosti Návštevníka alebo jeho zákonného zástupcu alebo oprávneného orgánu na ochranu práv subjektov súkromných informácií na obdobie overovania v prípade odhalenia nepresných informácií alebo nezákonného konania.

Zodpovednosť za správu používateľov a stránok

 • 5.1. Správa stránky Obzorofoff, ktorá si nesplnila svoje povinnosti, je v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie zodpovedná za straty, ktoré vzniknú používateľovi v súvislosti so zneužitím osobných údajov.
 • 5.2. V prípade straty alebo zverejnenia dôverných informácií nie je Správa stránok zodpovedná za tieto dôverné informácie:
 • 5.2.1. Pred stratou alebo zverejnením sa stala verejnou.
 • 5.2.2. Dostalo sa od tretej strany, až kým ju nedostala správa stránok.
 • 5.2.3. Boli zverejnené so súhlasom používateľa.

Riešenie sporov medzi stranami

 • 6.1. Predtým, ako sa obrátite na súd s požiadavkou na spory vyplývajúce zo vzťahu medzi používateľom stránky a správou stránky, je nevyhnutné podať sťažnosť (písomný návrh na dobrovoľné riešenie sporu).
 • 6.2. Príjemca reklamácie do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od dátumu jej prijatia písomne ​​oznámi žiadateľovi výsledky posúdenia sťažnosti.
 • 6.3. Ak sa dohoda nedosiahne, spor sa postúpi súdu v súlade s platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.
 • 6.4. Na tieto pravidlá ochrany súkromia a vzťah medzi používateľom a správou stránky sa vzťahujú súčasné právne predpisy Ruskej federácie.

Dodatočné podmienky

 • 7.1. Správa stránok má právo na vykonanie zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov bez súhlasu používateľa.
 • 7.2. Nové pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť okamihom zverejnenia na webových stránkach, pokiaľ nové vydanie týchto zásad ochrany osobných údajov neustanovuje inak.
 • 7.3. Akékoľvek návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov by mali byť hlásené e-mailom admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke na adrese: https://obzoroff.info/ kontaktujte nás /. Pre obyvateľov Európy, ktorí používajú túto stránku, si musí prečítať Obzorofoff Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a akceptovať podmienky alebo odmietnuť používanie našich stránok.