Политика за приватност на личните податоци

Оваа Политика на приватност за личните податоци на корисниците и читателите на списанието Обзороф (во натамошниот текст: Политика на приватност) се однесува на сите информации објавени на веб-страницата на Интернет на: https://obzoroff.info (во натамошниот текст Сајт), што корисниците и администрацијата на порталот можат да ги добиваат за вас додека го користите ресурсот (Вклучувајќи лични информации при регистрирање на посетител, адреси за е-пошта оставени во коментарите на статиите, испратени по е-пошта или преку образецот за повратни информации).

Употребата на каква било информација објавена на страницата Обзороф значи безусловна согласност на Корисникот за оваа Политика и условите за обработка на неговите лични информации наведени во неа; во случај на несогласување со овие услови, Корисникот мора да се воздржи од користење на објавените информации и веб-страницата како целина.

Кога копирате содржина (текст, слики, видео и така натаму) на која било друга страница, социјална мрежа, личен блог и друг надворешен ресурс на Интернет, корисникот мора да обезбеди врска до изворот: https://obzoroff.info.

Општа политика за приватност

 • 1.1. Во рамките на оваа политика, личните информации на корисникот значат:
 • 1.1.1. Било какви лични информации што Корисникот ги дава за себе во процесот на користење на страницата, вклучително и личните податоци на Корисникот. Потребните информации се обележани на посебен начин во полињата предвидени за ова. Другите информации ги обезбедува корисникот по негово лично дискреционо право.
 • 1.1.2. Податоци што автоматски се пренесуваат на администрацијата на страницата за време на нивната употреба со користење на софтвер инсталиран на уредот на корисникот, вклучувајќи IP адреса, податоци за колачиња, информации за прелистувачот на посетителот (или друга програма преку која се пристапува до услугите), технички карактеристики на хардвер и софтвер што ги користите вие, датум и време на пристап до услуги, адреси на бараните страници и други слични информации.
 • 1.2. Оваа политика за приватност се однесува само на порталите https://obzoroff.info и неговите огледала со префиксот „www“. Веб-ресурсот не контролира и не е одговорен за страници на трети страни на кои Корисникот може да кликне на линковите достапни во списанието obzoroff.info.
 • 1.3. Оператор на лични податоци за целите на оваа политика е Меѓународниот весник за медицински информации Обзороф Инфо

Обработка на информации на корисници на страници

 • 2.1. Веб-страницата ги собира и чува само оние лични информации што се неопходни за да се обезбедат одговори на прашања од читатели на страницата, коментари на корисници на публикации на весникот „Обзороф журнал“ или извршување на договори и договори со корисникот, освен во случаи кога законодавството предвидува задолжително чување на лични информации за период утврден со закон.
 • 2.2. Лични информации за корисниците, нашата страница ги обработува за следниве цели:
 • 2.2.1. Воспоставување повратни информации со Корисникот, вклучително испраќање известувања, барања во врска со употребата на веб-страницата, обезбедување услуги поврзани со консултации, обработка на барања и апликации од корисникот.
 • 2.2.2. Потврда за точноста и комплетноста на личните податоци обезбедени од Корисникот.
 • 2.2.3. Обезбедување на корисникот на страницата со ефективни информации и техничка поддршка во случај на проблеми поврзани со употребата на страницата.

Услови за обработка на лични информации на корисниците и нивно пренесување на трети лица

 • 3.1. Во однос на личните информации на Корисникот, нивната доверливост е зачувана, освен во случаите на доброволно обезбедување од страна на Корисникот на информации за себе за општ пристап до неограничен број лица. Кога користите одредени услуги, Корисникот се согласува дека одреден дел од неговите лични информации станува јавно достапен.
 • 3.2. Операторот има право да ги пренесе личните информации на Корисникот на трети лица во следниве случаи:
 • 3.2.1. Корисникот се согласил на такви активности.
 • 3.2.2. Преносот е неопходен за Корисникот да користи одредена услуга или да исполни одреден договор или договор со Корисникот.
 • 3.2.3. Преносот е обезбеден од руски, меѓународен или друг применлив закон во рамките на постапката утврдена со закон.
 • 3.3. Обработката на личните податоци на Корисникот се спроведува без какво било ограничување на кој било правен начин, вклучително и во информациони системи за лични податоци со употреба на алатки за автоматизација или без употреба на такви алатки. Обработката на лични податоци на корисниците се спроведува во согласност со Федералниот закон од 27.07.2006 јули 152 година бр. 07.02.2017-ФЗ "За лични податоци" и одредбите на Федералниот закон од 13 февруари XNUMX година бр. XNUMX-ФЗ.
 • 3.4. Операторот ги презема неопходните организациски и технички мерки за да ги заштити личните информации на Корисникот од неовластен или случајен пристап, уништување, промена, блокирање, копирање, дистрибуција, како и од други незаконски дејства на трети страни.

Обврски на странките

 • 4.1. Корисник на страницата https://obzoroff.info мора:
 • 4.1.1. Обезбедете информации за лични податоци неопходни за користење на страницата.
 • 4.1.2. Ажурирајте, дополнете ги дадените информации за личните податоци во случај на промени во овие информации.
 • 4.2. Операторот (администрација на страницата Обзороф) е должен:
 • 4.2.1. Користете ги добиените информации исклучиво за целите наведени во оваа Политика за приватност.
 • 4.2.2. Осигурете се дека доверливите информации се чуваат во тајност, не се откриваат без претходно писмено одобрение на Корисникот, и исто така да не се продаваат, разменуваат, објавуваат или откриваат на кој било друг можен начин пренесените лични податоци на корисникот, освен како што е предвидено во оваа Политика за приватност.
 • 4.2.3. Преземете мерки на претпазливост за да ја заштитите доверливоста на личните податоци на корисникот во согласност со постапката што обично се користи за заштита на овој вид на информации во постојните деловни трансакции.
 • 4.2.4. Блокирајте лични податоци поврзани со релевантниот корисник од моментот на контакт или барање на посетителот или неговиот законски застапник или овластеното тело за заштита на правата на субјектите на приватни информации за периодот на верификација во случај на откривање неточни информации или незаконски дејствија.

Одговорност на корисникот и администрацијата на страницата

 • 5.1. Администрацијата на страницата Обозороф, која не ги исполнила своите обврски, е одговорна за загубите направени од Корисникот во врска со незаконската употреба на лични податоци, во согласност со законодавството на Руската Федерација.
 • 5.2. Во случај на губење или откривање на доверливи информации, Администрацијата на страницата не е одговорна доколку овие доверливи информации:
 • 5.2.1. Стана јавен домен пред нејзиното губење или откривање.
 • 5.2.2. Добиен е од трето лице пред да биде примен од администрацијата на страницата.
 • 5.2.3. Откриено е со согласност на корисникот.

Решавање на спорови меѓу страните

 • 6.1. Пред да одите на суд со тужба за спорови што произлегуваат од односот помеѓу корисникот на страницата и администрацијата на страницата, задолжително е да се поднесе тужба (писмен предлог за доброволно решавање на спорот).
 • 6.2 Примачот на побарувањето во рок од 30 (триесет) календарски дена од денот на приемот на кој, писмено го известува подносителот на барањето за резултатите од разгледувањето на жалбата.
 • 6.3. Доколку не се постигне договор, спорот ќе биде упатен до судот во согласност со сегашното законодавство на Руската Федерација.
 • 6.4. Тековното законодавство на Руската Федерација се однесува на оваа Политика за приватност и односот помеѓу корисникот и администрацијата на страницата.

Дополнителни услови

 • 7.1. Администрацијата на страницата има право да изврши измени во оваа Политика на приватност без согласност на Корисникот.
 • 7.2. Новата политика за приватност стапува на сила од моментот кога е објавена на страницата, освен ако со другото издание на Политиката за приватност поинаку не е предвидено.
 • 7.3. Сите предлози или прашања во врска со оваа Политика на приватност треба да бидат пријавени преку е-пошта admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Тековната политика за приватност е објавена на страницата на: https://obzoroff.info/ Контактирајте не /. Прочитајте за жителите на европските земји кои ја користат веб-страницата Обзороф Општи регулативи за заштита на податоците (GDPR) и прифатете ги условите или одбијте да ја користите нашата страница.