კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჟურნალის ობზორფოს მომხმარებელთა და მკითხველთა პერსონალური მონაცემებისთვის (შემდგომში - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ვებსაიტზე განთავსებულ ინტერნეტში ინტერნეტში განთავსებულ ყველა ინფორმაციაზე: https://obzoroff.info (შემდგომში საიტი), რომელსაც მომხმარებლები და პორტალი ადმინისტრაციის საშუალებით შეუძლიათ მიიღონ ვას შესახებ რესურსის გამოყენების დროს (ვიზიტორის რეგისტრაციისას პირადი ინფორმაციის ჩათვლით, კომენტარებში დატოვებული ელექტრონული ფოსტის მისამართები ელექტრონულ ფოსტით გაგზავნილ სტატიებზე ან უკუკავშირის ფორმის საშუალებით).

ობზორფის ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენება ნიშნავს ამ მომხმარებლის შესახებ უპირობო თანხმობას და მასში მითითებული მისი პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებს; ამ პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს გამოქვეყნებული ინფორმაციის და მთლიანად საიტის გამოყენებისაგან.

ინტერნეტში შინაარსის (ტექსტის, სურათების, ვიდეოების და ა.შ.) კოპირებისას, ნებისმიერ სხვა ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელში, პირად ბლოგზე, ან სხვა გარე რესურსზე კოპირებისას, მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს ბმული ბმულზე: https://obzoroff.info.

ზოგადი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 • 1.1. ამ პოლიტიკის ფარგლებში, მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ნიშნავს:
 • 1.1.1. ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი საკუთარი თავის შესახებ დამოუკიდებლად აწვდის საიტის გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის პირადი მონაცემების ჩათვლით. სავალდებულო ინფორმაცია სპეციალური ფორმით აღინიშნება ამით გათვალისწინებულ სფეროებში. სხვა ინფორმაცია მომხმარებელს აწვდის საკუთარი შეხედულებისამებრ.
 • 1.1.2. ის მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის ადმინისტრაციას მისი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამის გამოყენებით, მათ შორის, IP მისამართის, ფაილების ფაილების მონაცემების, ვიზიტორის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის შესახებ (ან სხვა პროგრამაში, რომელიც წვავს სერვისებს), ტექნიკური თქვენს მიერ გამოყენებული მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მახასიათებლები, სერვისებზე წვდომის თარიღი და დრო, მოთხოვნილი გვერდების მისამართები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 • 1.2. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ https: // პორტალებს.obzoroff.info და მისი სარკეები წინასიტყვით "www". ვებ – რესურსი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს ჟურნალში არსებული ბმულები obzoroff.info.
 • 1.3. პერსონალური მონაცემების ოპერატორი ამ პოლიტიკის მიზნებისათვის არის საერთაშორისო სამედიცინო ინფორმაციის ჟურნალი ობზორფოფ ინფო

ობზორფის საიტის მომხმარებელთა ინფორმაციის დამუშავება

 • 2.1. საიტი აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია საიტის მკითხველთა შეკითხვებზე პასუხების გასაცემად, მომხმარებლის კომენტარი Obzorofoff Journal- ის პუბლიკაციებზე ან მომხმარებლებთან ხელშეკრულებების და ხელშეკრულებების შესრულების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კანონით გათვალისწინებულია პერსონალური ინფორმაციის სავალდებულო შენახვა.
 • 2.2. ჩვენი საიტი ამუშავებს პირად ინფორმაციას მომხმარებლების შესახებ შემდეგი მიზნებისათვის:
 • 2.2.1. მომხმარებელთან უკუკავშირის შექმნა, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნა, საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების მიწოდება, მომხმარებლისგან კონსულტაციასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდება, მომხმარებლისგან კონსულტაციასთან დაკავშირებული თხოვნების დამუშავება.
 • 2.2.2. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.
 • 2.2.3. საიტის მომხმარებლის ეფექტურ ინფორმაციასა და ტექნიკური უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.

მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დამუშავების წესები და მისი გადაცემა მესამე პირებზე

 • 3.1. მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მისი კონფიდენციალობა შენარჩუნებულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აწვდის ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ, შეუზღუდავი რაოდენობის ადამიანებისთვის. გარკვეული სერვისების გამოყენებისას მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს.
 • 3.2. ოპერატორს უფლება აქვს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია მესამე მხარეს გადასცეს შემდეგ შემთხვევებში:
 • 3.2.1. მომხმარებელი დათანხმდა ასეთ ქმედებებს.
 • 3.2.2. გადარიცხვა აუცილებელია მომხმარებლის მიერ გარკვეული სერვისის გამოყენებისთვის, ან კონკრეტული ხელშეკრულების ან მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების დადების მიზნით.
 • 3.2.3. გადარიცხვა გათვალისწინებულია რუსული, საერთაშორისო ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობით, კანონით დადგენილი წესით.
 • 3.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი სამართლებრივი გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით ან ამგვარი საშუალებების გამოყენების გარეშე. მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება 27.07.2006 წლის 152 ივლისის 07.02.2017-FZ "პერსონალური მონაცემების შესახებ" ფედერალური კანონისა და ფედერალური კანონის 13 წლის XNUMX თებერვლის NoXNUMX-FZ დებულებების შესაბამისად. ევროკავშირის ქვეყნების მაცხოვრებლებმა, რომლებიც იყენებენ ობზოროფის ვებსაიტს, უნდა წაიკითხონ გენერალური მონაცემთა დაცვის რეგულირება (GDPR) და მიიღოს პირობები, ან უარი თქვას ჩვენი საიტის გამოყენებაზე.
 • 3.4. ოპერატორი მიიღებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რომ დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია არაკანონიერი ან შემთხვევითი დაშვების, განადგურების, შეცვლის, დაბლოკვის, კოპირების, განაწილებისა და მესამე მხარის სხვა არალეგალური ქმედებებისგან.

მხარეთა ვალდებულებები

 • 4.1. ვებსაიტის მომხმარებელი https://obzoroff.info უნდა:
 • 4.1.1. მიაწოდეთ ინფორმაცია საიტის გამოყენებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემების შესახებ.
 • 4.1.2. განაახლეთ, შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.
 • 4.2. ოპერატორი (ობზორფის საიტის ადმინისტრაცია) ვალდებულია:
 • 4.2.1. გამოიყენეთ მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის.
 • 4.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, არ გაამჟღავნოს იგი მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, აგრეთვე არ მოახდინოს მომხმარებლის, გადაცემული პერსონალური მონაცემების გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება ან გამჟღავნება სხვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც გათვალისწინებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.
 • 4.2.3. სიფრთხილით მოვეკიდოთ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვას იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ ტიპის ინფორმაციის მისაღებად არსებული ბიზნესის ბრუნვაში.
 • 4.2.4. შესაბამის მომხმარებლის შესახებ დაკავშირებული პირადი მონაცემების დაბლოკვა ვიზიტორის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის ან მოთხოვნის მომენტიდან, პირადი ინფორმაციის საგნების უფლებების დასაცავად, გადამოწმების პერიოდისთვის, ყალბი ინფორმაციის გამოვლენის ან უკანონო ქმედებების გამოვლენის შემთხვევაში.

მომხმარებლის და საიტის ადმინისტრირების პასუხისმგებლობა

 • 5.1. Obzorofoff საიტის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით მომხმარებლის მიერ გაწეული ზარალისთვის, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 5.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაციაა:
 • 5.2.1. იგი საჯარო გახდა მისი დაკარგვის ან გამჟღავნებამდე.
 • 5.2.2. იგი მიიღეს მესამე მხარისგან, სანამ იგი საიტის ადმინისტრაციამ მიიღო.
 • 5.2.3. იგი გაცხადდა მომხმარებლის თანხმობით.

მხარეებს შორის დავების გადაწყვეტა

 • 6.1. სანამ სასამართლოს მიმართავს სარჩელს საჩივრის შესახებ, რომელიც გამომდინარეობს საიტის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის, ეს სავალდებულოა სარჩელის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით მოგვარების შესახებ).
 • 6.2. სარჩელის მიმღები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, რომლის მიღების დღიდან, წერილობით აცნობებს განმცხადებელს საჩივრის შედეგების შესახებ.
 • 6.3. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავა სასამართლოს გადაეცემა რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 6.4. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებზე.

დამატებითი პირობები

 • 7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
 • 7.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის საიტზე განთავსების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით.
 • 7.3. ამ კონფიდენციალურობის დებულების შესახებ ნებისმიერი შეთავაზება ან კითხვა უნდა გაგზავნოთ ელ.ფოსტით, რომ მხარი დაუჭიროთobzoroff.info.
 • 7.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ ნახოთ გვერდზე: https://obzoroff.info/ დაგვიკავშირდით /. ევროპის მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც იყენებენ საიტს Obzorofoff, უნდა წაიკითხონ გენერალური მონაცემთა დაცვის რეგულირება (GDPR) და მიიღოს პირობები, ან უარი თქვას ჩვენი საიტის გამოყენებაზე.
Obzoroff