კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჟურნალ ობზოროფის მომხმარებლებისა და მკითხველთა პირადი მონაცემებისთვის (შემდგომში მოხსენიებული როგორც კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ვებ – გვერდზე განთავსებულ ყველა ინფორმაციაზე ინტერნეტში: https://obzoroff.info (შემდგომში საიტის სახელით), რომელიც მომხმარებლებმა და პორტალმა ადმინისტრაციამ შეიძლება მიიღონ თქვენს შესახებ რესურსის გამოყენების დროს (მათ შორის პირადი ინფორმაცია სტუმრის რეგისტრაციისას, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი ელექტრონული ფოსტით ან უკუკავშირის ფორმით გაგზავნილი ელექტრონული ფოსტის მისამართები სტატიების კომენტარში.

Obzoroff საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ პოლიტიკაზე და მასში მითითებული პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებს; ამ პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს გამოქვეყნებული ინფორმაციისა და მთლიანად საიტის გამოყენებისაგან.

შინაარსის (ტექსტის, სურათების, ვიდეოს და ა.შ.) ნებისმიერი სხვა საიტის, სოციალური ქსელის, პირადი ბლოგისა და სხვა გარე რესურსის კოპირებისას ინტერნეტში, მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს ბმული წყაროდან: https://obzoroff.info.

ზოგადი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 • 1.1. ამ პოლიტიკის ფარგლებში, მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ნიშნავს:
 • 1.1.1. ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად აწვდის საკუთარ თავს საიტის გამოყენების პროცესში, მათ შორის, მომხმარებლის პირადი მონაცემები. დანიშნულ ველებში სპეციალური ინფორმაცია აღინიშნება სპეციალური გზით. სხვა ინფორმაციას მომხმარებელი გვაწვდის მისი პირადი შეხედულებისამებრ.
 • 1.1.2. მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის ადმინისტრაციას მათი გამოყენების პროცესში მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამის გამოყენებით, მათ შორის IP მისამართით, ქუქი-ფაილების მონაცემებით, ინფორმაცია ვიზიტორის ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ხდება სერვისების მიღება), ტექნიკური თქვენს მიერ გამოყენებული აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მახასიათებლები, სერვისებზე წვდომის თარიღი და დრო, მოთხოვნილი გვერდების მისამართები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 • 1.2. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ პორტალებზე https://obzoroff.info და მისი სარკეები "www" პრეფიქსით. ვებ რესურსი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს ჟურნალში მოცემულ ბმულებს obzoroff.info.
 • 1.3. ამ პოლიტიკის მიზნებისათვის პირადი მონაცემების ოპერატორია საერთაშორისო სამედიცინო ინფორმაციის ჟურნალი Obzoroff Info

ობზორფის საიტის მომხმარებელთა ინფორმაციის დამუშავება

 • 2.1. საიტი აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია საიტის მკითხველთა შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, მომხმარებელთა კომენტარების შესახებ Obzoroff Journal- ის პუბლიკაციებზე, ან მომხმარებელთან ხელშეკრულებებისა და ხელშეკრულებების შესრულების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს პირადი ინფორმაციის სავალდებულო შენახვას კანონით განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში.
 • 2.2. ჩვენი საიტი ამუშავებს პირად ინფორმაციას მომხმარებლების შესახებ შემდეგი მიზნებისათვის:
 • 2.2.1. მომხმარებელთან კავშირის დამყარება, შეტყობინებების გაგზავნის, საიტის გამოყენების შესახებ თხოვნების ჩათვლით, მომხმარებლისგან კონსულტაციებთან, თხოვნების დამუშავებასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდება.
 • 2.2.2. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.
 • 2.2.3. საიტის მომხმარებლის ეფექტურ ინფორმაციასა და ტექნიკური უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.

მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დამუშავების და მესამე მხარეებზე გადაცემის პირობები

 • 3.1. მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით დაცულია მისი კონფიდენციალურობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აწვდის ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ შეუზღუდავი რაოდენობის პირთა ზოგადი წვდომისათვის. გარკვეული სერვისების გამოყენებისას, მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი გახდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი.
 • 3.2. ოპერატორს უფლება აქვს მესამე პირისათვის გადასცეს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:
 • 3.2.1. მომხმარებელი დათანხმდა ასეთ ქმედებებს.
 • 3.2.2. გადაცემა აუცილებელია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა გამოიყენოს კონკრეტული სერვისი ან შეასრულოს კონკრეტული ხელშეკრულება ან ხელშეკრულება მომხმარებელთან.
 • 3.2.3. გადაცემა გათვალისწინებულია რუსეთის, საერთაშორისო ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობით, კანონით დადგენილი პროცედურის ფარგლებში.
 • 3.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი სამართლებრივი გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით ან ამგვარი საშუალებების გამოყენების გარეშე. მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება 27.07.2006 წლის 152 ივლისის ფედერალური კანონის No07.02.2017-FZ "პერსონალური მონაცემების შესახებ" და 13 წლის XNUMX თებერვლის NoXNUMX-FZ ფედერალური კანონის დებულებების შესაბამისად.
 • 3.4. ოპერატორი ატარებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რათა დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურება, შეცვლა, დაბლოკვა, კოპირება, გავრცელება, აგრეთვე მესამე მხარის სხვა უკანონო ქმედებებისგან.

მხარეთა ვალდებულებები

 • 4.1. საიტის მომხმარებელი https://obzoroff.info უნდა:
 • 4.1.1. მიაწოდეთ ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია საიტის გამოყენებისთვის.
 • 4.1.2. განაახლეთ, შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.
 • 4.2. ოპერატორი (ობზორფის საიტის ადმინისტრაცია) ვალდებულია:
 • 4.2.1. მიღებული ინფორმაცია გამოიყენეთ მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის.
 • 4.2.2. დარწმუნდით, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია საიდუმლოდ ინახება, არ ხდება მისი გამჟღავნება მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ ხდება მომხმარებლის მიერ გადაცემული პირადი მონაცემების გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება ან სხვაგვარად გამჟღავნება, გარდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა.
 • 4.2.3. გაითვალისწინეთ ზომები მომხმარებლის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად, პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამგვარი ინფორმაციის დასაცავად არსებულ ბიზნეს გარიგებებში.
 • 4.2.4. დაბლოკეთ შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები ვიზიტორის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან უფლებამოსილი ორგანოს პირადი ინფორმაციის სუბიექტის უფლებების დაცვის მომენტიდან გადამოწმების პერიოდში, არაზუსტი ინფორმაციის ან უკანონო ქმედების გამოვლენის შემთხვევაში.

მომხმარებლის და საიტის ადმინისტრირების პასუხისმგებლობა

 • 5.1. Obzorofoff საიტის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით მომხმარებლის მიერ გაწეული ზარალისთვის, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 5.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაციაა:
 • 5.2.1. იგი საჯარო გახდა მისი დაკარგვის ან გამჟღავნებამდე.
 • 5.2.2. იგი მიიღეს მესამე მხარისგან, სანამ იგი საიტის ადმინისტრაციამ მიიღო.
 • 5.2.3. გამოქვეყნდა მომხმარებლის თანხმობით.

მხარეებს შორის დავების გადაწყვეტა

 • 6.1. სანამ სასამართლოში წახვალთ საიტის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოქმნილ დავებზე, სავალდებულოა საჩივრის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობითი მოგვარების შესახებ).
 • 6.2. სარჩელის მიმღები, რომლის მიღების დღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, წერილობით აცნობებს განმცხადებელს საჩივრის განხილვის შედეგების შესახებ.
 • 6.3. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავა სასამართლოს გადაეცემა რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 6.4. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და ურთიერთობას მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის.

დამატებითი პირობები

 • 7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
 • 7.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის საიტზე განთავსებისთანავე, თუ კონფიდენციალურობის დებულების ახალი გამოცემა სხვა რამ არ არის დადგენილი.
 • 7.3. ნებისმიერი შეთავაზება ან კითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა წარედგინოს ელ.წერილით admin@obzoroff.info.
 • 7.4. ამჟამინდელი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე: https://obzoroff.info/ დაგვიკავშირდით /. ევროპის მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც იყენებენ საიტს Obzorofoff, უნდა წაიკითხონ გენერალური მონაცემთა დაცვის რეგულირება (GDPR) და მიიღოს პირობები, ან უარი თქვას ჩვენი საიტის გამოყენებაზე.