კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ჟურნალის მომხმარებლებისა და მკითხველისთვის Обзорофф (შემდგომში - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ვებსაიტზე განთავსებულ ინტერნეტში ინტერნეტში განთავსებულ ყველა ინფორმაციაზე: https: //obzoroff.info (შემდგომში საიტი), რომელსაც მომხმარებლები და პორტალი ადმინისტრაციის საშუალებით შეუძლიათ მიიღონ ვას შესახებ რესურსის გამოყენების დროს (ვიზიტორის რეგისტრაციისას პირადი ინფორმაციის ჩათვლით, კომენტარებში დატოვებული ელექტრონული ფოსტის მისამართები ელექტრონულ ფოსტით გაგზავნილ სტატიებზე ან უკუკავშირის ფორმის საშუალებით).

საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენება Обзорофф ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ წესთან და მასში მითითებული მისი პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებთან; ამ პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს გამოქვეყნებული ინფორმაციის და მთლიანად საიტის გამოყენებისაგან.

ინტერნეტში შინაარსის (ტექსტის, სურათების, ვიდეოების და ა.შ.) კოპირებისას, ნებისმიერ სხვა ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელში, პირად ბლოგზე, ან სხვა გარე რესურსზე კოპირებისას, მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს ბმული ბმულზე: https: //obzoroff.info .

ზოგადი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 • 1.1. ამ პოლიტიკის ფარგლებში, მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ნიშნავს:
 • 1.1.1. ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი საკუთარი თავის შესახებ დამოუკიდებლად აწვდის საიტის გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის პირადი მონაცემების ჩათვლით. სავალდებულო ინფორმაცია სპეციალური ფორმით აღინიშნება ამით გათვალისწინებულ სფეროებში. სხვა ინფორმაცია მომხმარებელს აწვდის საკუთარი შეხედულებისამებრ.
 • 1.1.2. ის მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის ადმინისტრაციას მისი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამის გამოყენებით, მათ შორის, IP მისამართის, ფაილების ფაილების მონაცემების, ვიზიტორის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის შესახებ (ან სხვა პროგრამაში, რომელიც წვავს სერვისებს), ტექნიკური თქვენს მიერ გამოყენებული მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მახასიათებლები, სერვისებზე წვდომის თარიღი და დრო, მოთხოვნილი გვერდების მისამართები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 • 1.2. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ https: // პორტალებს.obzoroff.info და მისი სარკეები წინასიტყვით "www". ვებ – რესურსი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს ჟურნალში არსებული ბმულები obzoroff.info.
 • 1.3. პერსონალური მონაცემების ოპერატორი ამ პოლიტიკის მიზნებისათვის არის საერთაშორისო სამედიცინო ინფორმაციის ჟურნალი Обзорофф ინფორმაცია

საიტის მომხმარებლებისგან ინფორმაციის დამუშავება Обзорофф

 • 2.1. საიტი აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია საიტის მკითხველთა შეკითხვებზე პასუხების გასაცემად, მომხმარებლის კომენტარები ჟურნალის პუბლიკაციებზე Обзорофф ან მომხმარებელთან შეთანხმებების და ხელშეკრულებების შესრულება, თუ კანონით არ არის გათვალისწინებული პირადი ინფორმაციის სავალდებულო შენახვა კანონით განსაზღვრული პერიოდისთვის.
 • 2.2. ჩვენი საიტი ამუშავებს პირად ინფორმაციას მომხმარებლების შესახებ შემდეგი მიზნებისათვის:
 • 2.2.1. მომხმარებელთან უკუკავშირის შექმნა, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნა, საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების მიწოდება, მომხმარებლისგან კონსულტაციასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდება, მომხმარებლისგან კონსულტაციასთან დაკავშირებული თხოვნების დამუშავება.
 • 2.2.2. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.
 • 2.2.3. საიტის მომხმარებლის ეფექტურ ინფორმაციასა და ტექნიკური უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.

მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დამუშავების წესები და მისი გადაცემა მესამე პირებზე

 • 3.1. მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მისი კონფიდენციალობა შენარჩუნებულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აწვდის ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ, შეუზღუდავი რაოდენობის ადამიანებისთვის. გარკვეული სერვისების გამოყენებისას მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს.
 • 3.2. ოპერატორს უფლება აქვს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია მესამე მხარეს გადასცეს შემდეგ შემთხვევებში:
 • 3.2.1. მომხმარებელი დათანხმდა ასეთ ქმედებებს.
 • 3.2.2. გადარიცხვა აუცილებელია მომხმარებლის მიერ გარკვეული სერვისის გამოყენებისთვის, ან კონკრეტული ხელშეკრულების ან მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების დადების მიზნით.
 • 3.2.3. გადარიცხვა გათვალისწინებულია რუსული, საერთაშორისო ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობით, კანონით დადგენილი წესით.
 • 3.3. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რაიმე სამართლებრივი შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი იურიდიული გზით, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა ინფორმაციის სისტემაში, ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე. მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება 27.07.2006 ფედერალური კანონის NN 152-ФЗ „პერსონალურ მონაცემებზე“ და ფედერალური კანონის შესაბამისად 07.02.2017 No. 13-ФЗ შესაბამისად.
 • 3.4. ოპერატორი მიიღებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რომ დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია არაკანონიერი ან შემთხვევითი დაშვების, განადგურების, შეცვლის, დაბლოკვის, კოპირების, განაწილებისა და მესამე მხარის სხვა არალეგალური ქმედებებისგან.

მხარეთა ვალდებულებები

 • 4.1. ვებსაიტის მომხმარებელი https: //obzoroff.info უნდა:
 • 4.1.1. მიაწოდეთ ინფორმაცია საიტის გამოყენებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემების შესახებ.
 • 4.1.2. განაახლეთ, შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.
 • 4.2. ოპერატორი (საიტის ადმინისტრირება) Обзорофф) ვალდებულია:
 • 4.2.1. გამოიყენეთ მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის.
 • 4.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, არ გაამჟღავნოს იგი მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, აგრეთვე არ მოახდინოს მომხმარებლის, გადაცემული პერსონალური მონაცემების გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება ან გამჟღავნება სხვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც გათვალისწინებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.
 • 4.2.3. სიფრთხილით მოვეკიდოთ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვას იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ ტიპის ინფორმაციის მისაღებად არსებული ბიზნესის ბრუნვაში.
 • 4.2.4. შესაბამის მომხმარებლის შესახებ დაკავშირებული პირადი მონაცემების დაბლოკვა ვიზიტორის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის ან მოთხოვნის მომენტიდან, პირადი ინფორმაციის საგნების უფლებების დასაცავად, გადამოწმების პერიოდისთვის, ყალბი ინფორმაციის გამოვლენის ან უკანონო ქმედებების გამოვლენის შემთხვევაში.

მომხმარებლის და საიტის ადმინისტრირების პასუხისმგებლობა

 • 5.1. საიტის ადმინისტრირება Обзорофф, რომელმაც არ შეასრულა თავისი მოვალეობები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების არამართლზომიერ გამოყენებასთან დაკავშირებული ზარალით, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 5.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაციაა:
 • 5.2.1. იგი საჯარო გახდა მისი დაკარგვის ან გამჟღავნებამდე.
 • 5.2.2. იგი მიიღეს მესამე მხარისგან, სანამ იგი საიტის ადმინისტრაციამ მიიღო.
 • 5.2.3. იგი გაცხადდა მომხმარებლის თანხმობით.

მხარეებს შორის დავების გადაწყვეტა

 • 6.1. სანამ სასამართლოს მიმართავს სარჩელს საჩივრის შესახებ, რომელიც გამომდინარეობს საიტის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის, ეს სავალდებულოა სარჩელის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით მოგვარების შესახებ).
 • 6.2. სარჩელის მიმღები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, რომლის მიღების დღიდან, წერილობით აცნობებს განმცხადებელს საჩივრის შედეგების შესახებ.
 • 6.3. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავა სასამართლოს გადაეცემა რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • 6.4. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებზე.

დამატებითი პირობები

 • 7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
 • 7.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის საიტზე განთავსების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით.
 • 7.3. ყველა შემოთავაზება ან შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა ეცნობოს ელ.წერილი. [ელ დაცული]
 • 7.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ ნახოთ გვერდზე: https: //obzoroff.info/ obratnaja-svjaz. ევროპის მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც იყენებენ საიტს Обзорофф წაკითხვა უნდა გენერალური მონაცემთა დაცვის რეგულირება (GDPR) და მიიღეთ პირობები, ან უარი თქვით ჩვენი საიტის გამოყენებაზე.