Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност на личните данни на Потребители и читатели на списание Obzoroff (наричана по-нататък Политика за поверителност) се прилага за цялата информация, публикувана на уебсайта в Интернет на адрес: https://obzoroff.info (наричан по-долу "Сайтът"), който потребителите и администрацията на портала могат да получат за вас, докато използват ресурса (включително лична информация при регистрация на посетител, имейл адреси, оставени в коментарите към статии, изпратени по имейл или чрез формуляра за обратна връзка).

Използването на каквато и да е информация, публикувана на сайта Obzoroff, означава безусловното съгласие на Потребителя за тази Политика и условията за обработка на личната му информация, посочени в нея; в случай на несъгласие с тези условия, Потребителят трябва да се въздържа да използва публикуваната информация и Сайта като цяло.

При копиране на съдържание (текст, изображения, видео и др.) На който и да е друг сайт, социална мрежа, личен блог и друг външен ресурс в Интернет, Потребителят трябва да предостави линк към източника: https://obzoroff.info.

Обща политика за поверителност

 • 1.1. В рамките на тази Политика личната информация на Потребителя означава:
 • 1.1.1. Всяка лична информация, която Потребителят предоставя за себе си независимо в процеса на използване на Сайта, включително личните данни на Потребителя. Необходимата информация се маркира по специален начин в определените полета. Друга информация се предоставя от Потребителя по негова лична преценка.
 • 1.1.2. Данни, които автоматично се предават на администрацията на Сайта по време на тяхното използване с помощта на софтуера, инсталиран на устройството на Потребителя, включително IP адрес, данни за бисквитки, информация за браузъра на Посетителя (или друга програма, чрез която се осъществява достъп до услугите), технически характеристики на използвания от вас хардуер и софтуер, датата и часът на достъп до услугите, адресите на заявените страници и друга подобна информация.
 • 1.2. Тази Политика за поверителност се отнася само за портали https://obzoroff.info и неговите огледала с префикса "www". Уеб ресурсът не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, към които Потребителят може да щракне върху връзките, налични в списанието obzoroff.info.
 • 1.3. Операторът на лични данни за целите на настоящата Политика е Международният медицински информационен вестник Obzoroff Info

Обработка на информация на потребителите на сайта Obzoroff

 • 2.1. Сайтът събира и съхранява само тази лична информация, която е необходима за предоставяне на отговори на въпроси от читателите на сайта, коментари на Потребители към публикации на Obzoroff Journal или изпълнение на споразумения и договори с Потребителя, с изключение на случаите, когато законодателството предвижда задължително съхранение на лична информация за период, определен от закона.
 • 2.2. Нашият сайт обработва лична информация за Потребителите за следните цели:
 • 2.2.1. Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително изпращане на известия, искания относно използването на Сайта, предоставяне на услуги, свързани с консултации, обработка на заявки и приложения от Потребителя.
 • 2.2.2. Потвърждение за точността и пълнотата на личните данни, предоставени от Потребителя.
 • 2.2.3. Осигуряване на Потребителя на Сайта ефективна информация и техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на Сайта.

Условия за обработка на лична информация на потребителите и прехвърлянето й на трети страни

 • 3.1. По отношение на личната информация на Потребителя, нейната поверителност се запазва, с изключение на случаите на доброволно предоставяне от Потребителя на информация за себе си за общ достъп до неограничен брой лица. Когато използва определени услуги, Потребителят се съгласява, че определена част от личната му информация става обществено достъпна.
 • 3.2. Операторът има право да прехвърли личната информация на Потребителя на трети страни в следните случаи:
 • 3.2.1. Потребителят се е съгласил на подобни действия.
 • 3.2.2. Прехвърлянето е необходимо на Потребителя да използва определена услуга или да изпълни определено споразумение или договор с Потребителя.
 • 3.2.3. Прехвърлянето е предвидено от руското, международното или друго приложимо законодателство в рамките на процедурата, установена от закона.
 • 3.3. Обработката на личните данни на Потребителя се извършва без ограничение във времето по какъвто и да е легален начин, включително в информационни системи за лични данни, използващи инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти. Обработката на лични данни на Потребителите се извършва в съответствие с Федералния закон от 27.07.2006 юли 152 г. № 07.02.2017-FZ "За личните данни" и разпоредбите на Федералния закон от 13 февруари XNUMX г. № XNUMX-FZ.
 • 3.4. Операторът предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, изменение, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети страни.

Задължения на страните

 • 4.1. Потребител на сайта https://obzoroff.info трябва:
 • 4.1.1. Предоставете информация за личните данни, необходими за използването на сайта.
 • 4.1.2. Актуализирайте, допълнете предоставената информация за личните данни в случай на промени в тази информация.
 • 4.2. Операторът (администрацията на сайта Obzoroff) е длъжен:
 • 4.2.1. Използвайте получената информация единствено за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.
 • 4.2.2. Уверете се, че поверителната информация се пази в тайна, не се разкрива без предварителното писмено разрешение на Потребителя, както и да не се продават, обменят, публикуват или разкриват по какъвто и да е друг начин прехвърлените лични данни на Потребителя, освен както е предвидено в настоящата Политика за поверителност.
 • 4.2.3. Вземете предпазни мерки, за да защитите поверителността на личните данни на Потребителя в съответствие с процедурата, която обикновено се използва за защита на този вид информация в съществуващите бизнес транзакции.
 • 4.2.4. Блокирайте лични данни, свързани със съответния Потребител, от момента на контакт или искане на Посетителя или неговия законен представител или упълномощения орган за защита на правата на субектите на лична информация за периода на проверка в случай на разкриване на неточна информация или незаконни действия.

Отговорност на потребителя и администрацията на сайта

 • 5.1. Администрацията на сайта Obzorofoff, която не е изпълнила задълженията си, носи отговорност за загуби, понесени от Потребителя във връзка с злоупотреба с лични данни, в съответствие със законодателството на Руската федерация.
 • 5.2. В случай на загуба или разкриване на поверителна информация, Администрацията на сайта не носи отговорност, ако тази поверителна информация:
 • 5.2.1. Той стана публичен преди загубата или разкриването му.
 • 5.2.2. Тя е получена от трета страна, докато не бъде получена от Администрацията на сайта.
 • 5.2.3. Беше разкрито със съгласието на Потребителя.

Уреждане на спорове между страните

 • 6.1. Преди да се обърнете към съда с иск за спорове, произтичащи от отношенията между потребителя на сайта и администрацията на сайта, е задължително да подадете иск (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).
 • 6.2. Получателят на иска в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване, уведомява писмено заявителя за резултатите от разглеждането на жалбата.
 • 6.3. Ако споразумението не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен до съда в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.
 • 6.4. Настоящото законодателство на Руската федерация се прилага към настоящата Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията на сайта.

Допълнителни условия

 • 7.1. Администрацията на сайта има право да прави промени в настоящата Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.
 • 7.2. Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й на Сайта, освен ако новото издание на Политиката за поверителност не предвижда друго.
 • 7.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да бъдат докладвани по имейл admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Настоящата Политика за поверителност е публикувана на страницата на адрес: https://obzoroff.info/ свържете се с нас /. За жителите на Европа, които използват сайта Obzorofoff трябва да прочетат Общ регламент за защита на данните (GDPR) и приемете условията или откажете да използвате нашия сайт.